STRONA GŁÓWNA
 -Gmina Brochów
 -Aktualności
 -Informacje o GCI
 -Regulamin GCI
 -Biblioteczka GCI
 -GCI na Mazowszu
 -Cennik usług GCI
 -Oferty Pracy
 -Strony z pracą
 -Ważne adresy
 -Wykaz uczelni wyższych
 -ABC poszukiwania pracy
 -Prawa i obowiązki bezrobotnego
 -Kodeks pracy
 -Jak rozpocząć wlasną działalność gospodarczą
 -Fundusze UE
 -Adresy urzędów pracy
 -EURES
 • -Jak rozpocząć wlasną działalność gospodarczą

  VIII ETAPÓW ZAKŁADANIA FIRMY

  Działalnością gospodarczą

  Przedsiębiorcą jest:

  - osoba fizyczna,

  - osoba prawna,

  - nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

  - za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur związanych z zakładaniem firmy przez osoby fizyczne.

  Etap I - Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, tj. przez organ ewidencyjny, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy.

  Na otrzymanym w urzędzie gminnym (miejskim) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.

  Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

  Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł. Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej:1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

  2. Nazwa, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza  

  3. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy  

  4. Jeżeli działalność wykonywana jest stale/poza miejscem zamieszkania, wskazanie:
  a) adresu siedziby (zakładu głównego):  
  b) adres oddziału:  
  c) innych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:
   
  5. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej:
   
  6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej/data zmiany*  

  7. W przypadku dokonywania zmian - numer posiadanego zaświadczenia

  8. PESEL  

  9. Dodatkowa informacja, tel. domowy     tel. siedziby  


  Data i czytelny podpis


  Załączniki:
  Tytuł prawny do lokalu (szt..........)


  *niewłaściwe skreślić

  Zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:

  - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  - wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych.

  - świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

  Etap II - Koncesje

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią.

  - ochrony osób i mienia,

  - transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych.

  - budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

  - zarządzania liniami kolejowymi oraz. wykonywanie przewozów kolejowych.

  - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 

   

  Etap III - Zezwolenia

  Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

  - ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,

  - ustawy o łączności,

  - ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

  - ustawie o ochronie roślin uprawnych,

  - Prawa łowieckiego.

  - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,

  - ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz

  o obrocie specjalnym.

  Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na wniosek przedsiębiorcy i jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   

   

  Etap IV - Nadanie numeru statystycznego – REGON 

  REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie. rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej. rodzaju własności i sposobie finansowania.

  W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału) właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Uwaga!
  Do wniosku o Regon należy dołączyć odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wystarczy kserokopia, lecz przy składaniu wniosku trzeba okazać oryginał).

  Wraz z Regonem otrzymasz też określenie twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - jest to opis wszystkich rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Każda działalność ma swój numer. Rejestrując się w urzędzie statystycznym, należy wybrać numer odpowiadający twojej podstawowej działalności.

  Uzyskanie statystycznego numeru Regon jest wolne od odpłat.

  Etap V - Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym 

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

  Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

  W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz N IP-1,

  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - kserokopie zaświadczenia o numerze REGON.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.

  W firmie jednoosobowej NIP osobisty jest jednocześnie NIP-em firmy . Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.

  Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).

  Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

  Koszt uzyskania NIP to opłata skarbowa w wys. 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.

  W Urzędzie Skarbowym, określasz swój status wobec VAT.

  Podatnik, którego ubiegłoroczny obrót nie przekroczył 10 000 euro oraz rozpoczynający działalność w bieżącym roku jest z mocy ustawy, zwolniony z VAT do chwili osiągnięcia tej sumy, bez potrzeby składania jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia VAT, składa oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT lub przed końcem miesiąca poprzedzającym miesiąc, od którego ubiegłoroczny obrót przekroczył limit VAT, i od nowego roku staje się „vatowcem”. Pozostali stają się „vatowcami” w trakcie roku, dokładnie w chwili przekroczenia limitu VAT. Jednak ta część, która miała obroty przekraczające 43 800 zł, automatycznie utraciła prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2005 r.

  Jeżeli ze zwolnienia z VAT zrezygnowałeś lub zwolnienie ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik VAT na druku VAT-R.

  Od dnia dokonania tego zgłoszenia wolno ci wystawiać faktury VAT. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko rejestracji, ale także zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika.

  Rejestracja VAT-R, koszt - 152 zł.

  VAT (ang.: Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Polsce zamiennie używa się nazwy PTU, czyli podatek od towarów i usług.
  VAT jest podatkiem pośrednim, to znaczy, że jest ukryty w cenach towarów i usług. Podstawowa stawka to 22 proc. (może ulegnie zmianie).Czy warto być vatowcem? (płatnikiem podatku VAT). Właściwie to pytanie trzeba by zadać inaczej, tzn. czy warto nie być vatowcem? Jeżeli ktoś nie jest vatowcem, nie może rozliczać VAT, czyli nie może odpisywać od podatku należnego VAT (który powinien zapłacić), podatku tzw. naliczonego VAT (czyli tego, który jest ukryty w materiałach zużywanych podczas produkowania w jego firmie, gdy są one kupowane przez prowadzącego firmę). Nie być vatowcem opłaca się tylko wówczas, gdy:

  ·

  ·

  ·

  ·

  w wyrobach firmy liczy się myśl i praca właściciela, a nie wartość· zużytego  surowca.
  produkujesz z materiałów zwolnionych z podatku VAT,
  firma jest detalistą, a jej odbiorcy nie płacą VAT,
  zarówno dostawca, jak i odbiorca firmy są zwolnieni z VAT,

  W pozostałych przypadkach opłaca się być vatowcem. W urzędzie skarbowym będziesz musiał ustalić formę rozliczania się z fiskusem - czyli, niestety, płacenia podatków. Z mocy ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowany będziesz na zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów). Nie jest to jednak obowiązkowe. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie kartą podatkową. Jeśli nie powiadomisz urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania, oznaczać to będzie, że pozostajesz przy zasadach ogólnych.

  Powiadomienie należy złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu albo do 20 stycznia w stosunku do kolejnego roku prowadzenia działalności. 

  Etap VI - Wykonanie pieczątki firmowej

  Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Musisz zatem wyrobić swojej firmie pieczątkę, na której należy umieścić: NIP, Regon, nazwę, adres firmy.

  Pieczątka będzie twoją oficjalną pieczęcią bankową (jej wzór składasz w banku, podobnie jak i wzór podpisu) oraz pieczęcią na twoich rachunkach wystawionych klientom (tzw. fakturach).

   

   

  Etap VII - Założenie rachunku bankowego

  Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku po przedłożeniu następujących dokumentów:

  ·

  ·

  ·

  NIP.
  zaświadczenia o nadaniu Regonu,
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  Konto w banku nie może być tym samym kontem, z którego korzystasz jako osoba prywatna. Jest ono właściwie niezbędne. ZUS i US wymagają, by składki i zaliczki na podatek dochodowy były regulowane poprzez konto bankowe. Poza tym istnieją przepisy zapobiegające "praniu brudnych pieniędzy" - wiadomo, że obrót bezgotówkowy poprzez bank jest bardziej przejrzysty. Tak więc, w sytuacji gdy obrót przedsiębiorcy z innymi firmami przekracza 3000 euro, to takie transakcje powinny być dokonywane przez bank.

  Przy wyborze banku nie kieruj się tylko opłatą za prowadzenie konta. Ważne są także inne czynniki:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  dostępność· kredytów i innych usług oraz produktów.
  stosunek banku do małych i średnich firm,
  długość· kolejki i sprawność· obsługi w okienku "obsługa podmiotów gospodarczych",
  lokalizacja,
  solidność· ,

  Zamiast banku możesz założy konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SKOK).
  Wybierz bank, w którym większość spraw będziesz mógł załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób zyskasz trochę czasu, który z pewnością będzie ci bardzo potrzebny. 

  WSTĘPNY KOSZTORYS:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  kserokopie - od 5 do 20 zł
  otwarcie rachunku bankowego - do 40 zł
  pieczątka od 20 do 50 zł
  opłata rejestracyjna VAT - 152 zł
  opłata skarbowa od wniosku o nadanie NIP - ok. 7 zł (jeśli już masz swój NIP - 0 zł)
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł
  wpis do ewidencji - 100 zł

  RAZEM - od 320 do 400 zł

  (wstępny kosztorys nie zawiera kosztów koncesji lub zezwolenia)

  Etap VII - Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności.

  Kto jest uważany za prowadzącego działalność gospodarczą?

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.
  osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność· gospodarczą. Za takie osoby uznaje się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione, pasierbów, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub na umowę zlecenie,
  osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, adwokaci, notariusze, tłumacze, księgowi, radcy prawni),
  twórcy i artyści,
  osoba prowadząca pozarolniczą działalność· gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (np. osoby zakładające szkoły niepubliczne, komornicy),

  Należy pamiętać, że działalnością gospodarczą w świetle przepisów dotyczących składek na ZUS) nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów.Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może płacić składki w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), o ile:

  ·

  ·

  ·

  ·

  od działalności gospodarczej, którą rozpoczyna, będzie płacić· zryczałtowany podatek dochodowy (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek wg karty podatkowej).
  podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  nie pozostaje w stosunku służbowym
  nie jest jednocześnie pracownikiem

  Rolnik, który spełni te warunki, musi:
  1.
  W ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złożyć w KRUS oświadczenie, że nadal będzie płacić składki na ubezpieczenie rolników.
  2. Przedstawić w KRUS dokument, że spełnia warunki, by móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy: dokument ten musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania go z urzędu skarbowego.
  Rolnik, który nie dochowa tych terminów albo nie spełnia któregokolwiek z podanych warunków (np. płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zostanie z końcem kwartału, w którym uruchomił firmę, wykluczony z KRUS.

  Taki sam los spotka tego, u kogo podatek należny za 2004 r. (oczywiście zryczałtowany) okaże się wyższy niż 2528 zł. Do 14 lutego 2005 r. trzeba bowiem złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2004 r.

  Od 2 maja 2004 r. rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. 222,80 x 2 = 445,60 zł (kwoty w III kwartale 2004 r.).Od jakiej podstawy ustala się składki?
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące płacą składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, ale nie niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?
  Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:

  ·

  ·

  ·

  wypadkowe.
  rentowe
  emerytalne

  Oprócz tego ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.W trakcie miesiąca:
  Jeżeli przedsiębiorca zacznie działalność nie od początku miesiąca, lecz w jego trakcie, to kwota podstawowa wymiaru będzie niższa. Wysokość składek:

  ·

  ·

  ·

  ·

  składka wypadkowa; stopę procentową należy ustalić· samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. ( Dz. U. Nr. 200, poz. 1692 i Dz. U. Nr 203, poz. 1720). Może ona wynieść· od 0,975 do 3,865 podstawy wymiaru, czyli praktycznie od 13,21 zł do 52,44 zł. Razem to daje niebagatelną kwotę od 489,48 zł do 528,71 zł w zależności od wypadkowości i wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe).
  dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli: 2,45 proc. x 1361,96 zł = 33,37 zł
  składka rentowa to 13 proc. podstawy wymiaru, czyli: 13 proc. x 1361,96 zł = 177,05 zł
  składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (1361,96 zł), czyli: 19,52 x 1361,96 zł = 265,85 zł

  Do płacenia co miesiąc dochodzą również ubezpieczenie zdrowotne.Ubezpieczenie zdrowotne
  Tę składkę płaci każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (bez wyjątku). Jeśli ktoś prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci oddzielnie za każdy z nich. Jeżeli natomiast przedsiębiorca jest jednocześnie:

  ·

  ·

  ·

  ·

  pobiera emeryturę lub rentę, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego tych tytułów.
  pozostaje w stosunku służbowym,
  jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie,
  zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie,

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  Do nich należy jeszcze doliczyć składkę na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45 proc. takiej podstawy wymiaru jak przy ubezpieczeniach społecznych, czyli składka na Fundusz Pracy wynosi 33,34 zł. W ZUS musisz więc zostawić: od 673,15 zł do 712,38 zł

  Sporo, prawda? Szczególnie, że trzeba te składki uiszczać co miesiąc. Za siebie i także za ewentualnych pracowników.

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi przesyłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki.

  W 2004 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,25 proc. podstawy wymiaru. Natomiast w 2005 r. wynosi już 8,5 proc.

  Podstawą wymiaru składki jest 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku (to inna podstawa niż dla składek ubezpieczenia społecznego). Obecnie podstawa wymiaru wynosi 1822,13 zł. Wysokość składki (grudzień 2004) wynosi 150,33 zł (8,25 proc. x 1822,13 zł).

  Koszty rosną! Po doliczeniu 150,33 zł wynoszą już 639,81 zł lub 675,04 zł (w zależności od tego, jaką składkę na ubezpieczenie wypadkowe zapłacisz) i opłacane są w terminach:

  ·

  ·

  do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (na przykład gdy opłaca się składki za siebie oraz za osobę współpracującą, za siebie oraz za pracownika).
  do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,

  Ułatwieniem dla tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jest to, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się żadne dane w stosunku do ostatnio złożonych dokumentów. Podobnie gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale wynika ona jedynie ze zmiany minimalnej podstawy składek.Formularze potrzebne w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:
  ZUS ZUA
  - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  ZUZ ZIUA - zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
  ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
  ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek
  ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejDobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Jest to oświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy za czas choroby - zasiłek chorobowy. By zostać nim objętym, trzeba złożyć wniosek. Ubezpieczenie chorobowe następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba terminowo zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Po to, aby pierwszy zasiłek chorobowy otrzymać, trzeba nieprzerwanie wcześniej przez 180 dni opłacać składkę.

  Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie.
  Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Jeśli takiej zgody nie wyrazi, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a odzyska je dopiero po 180 dniach opłacania składki.1.
  Jeżeli pracujesz (i otrzymujesz wynagrodzenie wyższe od najniższego - obecnie 849 zł brutto), a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane tylko ze stosunku pracy.
  2. Rencistka lub emeryt, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, są one dla niego dobrowolne, ale to się może, niestety, zmienić. Pozostaje mu do zapłacenia tylko ubezpieczenie zdrowotne 150,33 zł (obecnie). Wyjątkiem są renciści pobierający rentę socjalną - oni płacą wszystkie składki.3. Rolnik lub domownik rolnika podlegający nieprzerwanie co najmniej rok ubezpieczeniu (KRUS), po podjęciu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu. Czyli nie poniesie większych niż dotychczas kosztów oprócz ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150,33 złUlga dla niepełnosprawnych z PFRON
  PFRON od 1 stycznia 2004 r. dofinansowuje:

  ·

  ·

  ·

  50 proc. składek na ubezpieczenia wypadkowe w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  50 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  75 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  Uwaga!
  Ulgi te są dla rozpoczynających działalność gospodarczą.Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia.

  Zgłoszenia należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

  W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:

  - formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia.

  - formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek. 

  Dodatkowe informacje:

  Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej w określonym lokalu wymaga dodatkowo powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

  Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

  Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą powinien także pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

   

  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWAPodstawowym miernikiem oceny działalności firmy jest rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest planem wydatków i przychodów przewidywanych w danym okresie, zawiera informację o przychodach ze sprzedaży towarów lub usług oraz o kosztach uzyskania tego przychodu.

  Przychody przedsiębiorstwa to wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży oraz przychody pochodzące np. z odsetek z lokat bankowych, ze sprzedaży zbędnego majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  Koszty przedsiębiorstwa to koszty zakupu towarów lub surowców, koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty energii, czynsz dzierżawy lokalu, koszt usług obcych (np.: usług remontowych, transportowych, reklamowych), odsetki od kredytów, opłaty za telefon/fax.

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (czyli zysk albo strata) to wynik finansowy przedsiębiorstwa.BIZNESPLAN

  Podejmując działalność gospodarczą należy zdawać sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo poważna, do której należy się odpowiednio przygotować. Pomoże Wam w tym właściwie opracowany biznesplan. Biznesplan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony i sprawdza jego realność, pozwala także przedsiębiorcy zorientować się gdzie jest, dokąd zmierza, jak tam dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

  Biznesplan jest również podstawą do wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności. Żaden bank ani żadna inna poważna instytucja finansowa nie udzielą pożyczki oraz kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Napisanie biznesplanu wymaga wiedzy, czasu i doświadczenia, dlatego przygotowując biznesplan warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

  Nie ma przyjętych reguł, ile stron powinien zawierać biznesplan? Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia od 30 do 50.

  Biznesplan powinien zawierać:

  • Spis treści.

  • Streszczenie przedsięwzięcia:

  - dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności).

  - historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe

  osiągnięcia),

  - informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe,

  doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).

  • Opis przedsięwzięcia:

  - czego dotyczy przedsięwzięcie.

  - obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego.

  - obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.

  • Dane dotyczące produktów i usług:

  - krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je różni od oferowanych przez konkurencję),

  - kim są Twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości.

  - źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,

  - w bardzo krótkiej formie kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.

  • Ocenę rynku:

  - główni odbiorcy produktu (w %), formy rozliczeń,

  - główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń),

  - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne,

  - przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,

  - sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,

  - podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.

  • Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:

  - wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa). proponowany rodzaj spłaty, karencja,

  - dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,

  - formy zabezpieczenia,

  - aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

  Życzymy powodzenia !

   

  3 Sposoby rozliczania się z fiskusem

  Istnieją 3 sposoby płacenia podatków. Prowadząc określoną działalność, czasem będziesz miał wybór sposobu opodatkowania. Wtedy dobrze jest znać plusy i minusy każdego z nich. Niestety, ze względu na typ działalności gospodarczej nie będziesz miał prawa wyboru prostszych form rozliczeń z fiskusem. Wtedy będziesz musiał prowadzić bardziej zaawansowaną księgowość, ale może to być dla ciebie bardziej opłacalne.

  1. Karta podatkowa

  Wysokość podatku nie zależy bowiem od wielkości dochodów z działalności, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, i liczbę zatrudnionych pracowników.Warunki opodatkowania kartą podatkową

  ·

  ·

  ·

  przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji - nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku. Do czasu jej otrzymania obowiązują dotychczasowe zasady opodatkowania.
  wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie należy złożyć· w urzędzie właściwym dla położenia firmy, do 20 stycznia, a dla firm nowych, przed rozpoczęciem działalności. W spółkach cywilnych wniosek składa jeden ze wspólników,
  z opodatkowania kartą podatkową mogą korzystać· osoby fizyczne i (z pewnymi wyłączeniami) spółki cywilne,

  Kto korzysta z karty podatkowej?
  Między innymi prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu osób: taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych, udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne w tym usługi lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, położnych i pielęgniarek oraz weterynaryjne, a także detaliczny handel spożywczy, rolno-ogrodniczy oraz handel detaliczny artykułami przemysłowymi (nie tylko obwoźny i obnośny, ale także stacjonarny),

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wytwórczość· ludowa i artystyczna wykonana osobiście prowadzona w sposób rękodzieła.
  usługi hotelarskie pokoje gościnne (z ew. wyżywieniem) do 12 pokoi, prowadzone przez osoby fizyczne, przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pełnoletnich członków rodziny, w tym małżonka,
  usługi świadczone przez rolników osobiście lub z pomocą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny, obejmujące przewóz mleka do punktu skupu, ścinkę i wywóz drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewóz uczniów do szkół,
  sprzedaż piasku, żwiru, torfu i innych minerałów wydobywanych w granicach gospodarstwa rolnego,
  usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym na rzecz kół łowieckich,

  Rozliczający się za pomocą karty podatkowej:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ich małżonkowie nie mogą prowadzić· firmy o podobnym zakresie.
  nie mogą prowadzić· innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  zatrudniają pracowników tylko na umowę zlecenie,
  nie korzystają z usług innych firm,

  Dla poszczególnych rodzajów działalności oraz w zależności od miejsca położenia firmy (wielkość miejscowości), określono w tabelach zawsze dopuszczalną liczbę pracowników, jak i obowiązującą stawkę.

  Do limitu pracowników nie wlicza się wspólnie zamieszkałej rodziny (w spółkach cywilnych nie wlicza się rodziny jednego ze wspólników), dowolnej liczby uczniów zawodu oraz do 3 tychże uczniów w ciągu 12 miesięcy po zdanym egzaminie.
  W czasie wakacji letnich i zimowych nie wlicza się uczniów szkół średnich i studentów. Nie wlicza się również pracowników zatrudnionych przy sprzedaży, przyjmowaniu zleceń, utrzymaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości oraz kierowców konwojentów, pod warunkiem określenia na piśmie zakresu ich czynności.

  Poza limitem zatrudnienia można zatrudniać do 3 bezrobotnych (zarejestrowanych od 6 miesięcy) lub absolwentów. Zatrudnienie choć jednej takiej osoby przed upływem miesiąca skutkuje karnym podwyższeniem stawki karty podatkowej o 50 proc. przez 2 miesiące.

  Zwolnienie w drugim miesiącu skutkuje podwyższeniem stawki przez miesiąc. Nie ma podwyżki stawki, jeżeli było to uzasadnione rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub na miejsce osoby zwolnionej w ciągu 10 dni przyjęty zostanie inny bezrobotny lub absolwent.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  nie można dokonywać· żadnych odliczeń.
  dochodów opodatkowanych kartą podatkową nie łączy się z innymi dochodami,
  podatnik nie może wspólnie rozliczyć· się z małżonkiem,
  podatnik w każdym miesiącu pomniejsza ustaloną kwotę podatku o kwotę opłaconych składek zdrowotnych (swojej i osób współpracujących),
  poza limitem mogą być· również zatrudnieni 4 bezrobotni absolwenci, skierowani przez właściwy urząd pracy, na staż do 12 miesięcy,

  Podatek ustalony zostaje wg ustawowych stawek miesięcznych i zależy od branży, wielkości miejscowości i liczby pracowników, nie zależy od większości osiąganych przychodów.

  "Kartowicze" prowadzą w zasadzie sprzedaż nieudokumentowaną, zobowiązani są jednak do wystawienia rachunku (faktury) na żądanie klienta.

  Ci, którzy stosują kasy fiskalne, będą dokumentować sprzedaż paragonami z kasy.

  W razie przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, stawka miesięczna karty podatkowej ulega stosownemu obniżeniu o 1/30 stawki za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia planowanej przerwy do urzędu skarbowego co najmniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

  W przypadku choroby należy zawiadomić urząd o okresie przerwy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

  "Kartowicze" utracili zwolnienia z VAT i stali się podatnikami podatku VAT.

  Zwolnienie utrzymują ci, których obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Nadal za to nie muszą prowadzić wykazu środków trwałych. Prowadzenie usług zdrowotnych i weterynaryjnych w ramach spółki cywilnej wyłącza je z możliwości opodatkowania kartą podatkową. Z gastronomii, obiadów domowych i handlu spożywczego wyłącza te usługi, w których serwowany jest alkohol powyżej 1,5 proc.

  Wybór karty podatkowej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Konieczne jest więc złożenie wniosku o przyznanie takiej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej mu się opłaca opodatkowanie na zasadach ogólnych, może zrezygnować z karty (ale dopiero od następnego roku). Podatek w formie karty jest ustalany corocznie w decyzji urzędu skarbowego. Jeżeli nie zmienią się warunki działalności ani jej rodzaj, podatek płacony w formie karty ma przez cały rok stałą wysokość. Z góry więc wiadomo, ile w danym roku trzeba oddać fiskusowi.
  W przepisach o karcie podatkowej wskazuje się konkretne rodzaje działalności i branże objęte tą formą opodatkowania oraz warunki prowadzenia działalności, m.in. w postaci maksymalnego stanu zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów działalności. Są to:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej (tabela XII).
  usługi hotelarskie - wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, gdy liczba tych pokoi nie przekracza 12 (tabela XII)
  sprzedaż piasku, żwiru, gliny, kamieni z gruntów gospodarstwa rolnego (tabela XII)
  usługi przewozowe i agrotechniczne na rzecz kół łowieckich (tabela XII)
  usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (korepetycje) (tabela XI)
  opieka domowa nad dzieć· mi i osobami chorymi (tabela X)
  wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych (tabela IX)
  wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia (lekarze: lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne) (tabela VIII) 
  sprzedaż posiłków domowych (tabela VII)
  usługi rozrywkowe (automaty zręcznościowe, karuzele, strzelnice, huśtawki itp.) (tabela VI)
  usługi transportowe - taksówki: osobowe, bagażowe, dorożki, riksze, usługi transportu wodnego wykonywane bez użycia jednostek o napędzie mechanicznym, w tym transport osób na Dunajcu (tabela V)
  gastronomia (także sprzedaż lodów z automatów), pod warunkiem że nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (tabela IV)
  usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (tabela III)
  usługi w zakresie handlu żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (tabela II)
  działalność· usługowa lub wytwórczo-usługowa obejmująca w sumie 95 branż, począwszy od ślusarstwa, a skończywszy na radiestezji i usługach świadczonych w gospodarstwach domowych (tabela I; wszystkie tabele dostępne w ZUS)

  Od działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników, stawka miesięczna karty wynosi od 539 zł do 1636 zł.

  Opłacający kartę nie mogą odliczać ewentualnych strat, prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (mogą pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne), oprócz objętej kartą podatkową, korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im ulgi i odliczenia, nie mają też prawa do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków i samotnych rodziców.

  Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości zrekompensowania w związku z rozliczeniami podatkowymi składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe). Możliwość ta dotyczy tylko składki zdrowotnej. O tę składkę (zapłaconą) przedsiębiorca pomniejsza kwotę karty ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

  Odliczenie dopuszczalne jest tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Reszta składki nie jest rekompensowana.

  Kartę podatkową opłaca się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień - do 28 grudnia. Natomiast do 31 stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Opodatkowany w formie karty nie prowadzi żadnej innej dokumentacji podatkowej, chyba że płaci VAT. Jest wtedy obowiązany do wydania rachunków lub faktur VAT na żądanie klientów i do przechowywania ich kopii przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wydał.Zniżki w płaceniu podatku dla osób niepełnosprawnych:

  ·

  ·

  10 % ulgi za każdego niepełnosprawnego pracownika dla pracodawcy.
  20 % ulgi dla podatników niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), jeżeli przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów nie zatrudniają pracowników, nie licząc małżonka. Ulga dotyczy działalności wymienionych w tabeli I i V,

  Ulgi nie kumulują się.

   

   

  2. Ryczałt

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.
  Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność· w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).
  Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).
  Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).
  Prowadzi aptekę, lombard, kantor.
  Ktoś, kto prowadzi działalność· opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść· na opodatkowanie ryczałtem).

  Stawki ryczałtu:
  20 %
  Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 %
  Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 %
  Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem. 

  8,5 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  z czyszczenia pieców i kominów.
  ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,
  z mycia okien,
  z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
  w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,
  ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,
  z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),

  5,5 %

  ·

  ·

  ·

  od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
  z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,
  z wszelkiej działalności wytwórczej,

  3 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  inne.
  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),
  z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),
  z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),
  z działalności handlowej (również handel alkoholem),

  Rachunkowość ryczałtowca:
  Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20%, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 %).

  Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.
  Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.

  Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.

  Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!
  Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.
  wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),
  zwrotów niezależnie pobranych emeryt

  VIII ETAPÓW ZAKŁADANIA FIRMY

  Działalnością gospodarczą

  Przedsiębiorcą jest:

  - osoba fizyczna,

  - osoba prawna,

  - nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

  - za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur związanych z zakładaniem firmy przez osoby fizyczne.

  Etap I - Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, tj. przez organ ewidencyjny, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy.

  Na otrzymanym w urzędzie gminnym (miejskim) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.

  Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

  Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł. Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej:1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

  2. Nazwa, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza  

  3. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy  

  4. Jeżeli działalność wykonywana jest stale/poza miejscem zamieszkania, wskazanie:
  a) adresu siedziby (zakładu głównego):  
  b) adres oddziału:  
  c) innych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:
   
  5. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej:
   
  6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej/data zmiany*  

  7. W przypadku dokonywania zmian - numer posiadanego zaświadczenia

  8. PESEL  

  9. Dodatkowa informacja, tel. domowy     tel. siedziby  


  Data i czytelny podpis


  Załączniki:
  Tytuł prawny do lokalu (szt..........)


  *niewłaściwe skreślić

  Zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:

  - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  - wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych.

  - świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

  Etap II - Koncesje

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią.

  - ochrony osób i mienia,

  - transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych.

  - budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

  - zarządzania liniami kolejowymi oraz. wykonywanie przewozów kolejowych.

  - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 

   

  Etap III - Zezwolenia

  Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

  - ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,

  - ustawy o łączności,

  - ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

  - ustawie o ochronie roślin uprawnych,

  - Prawa łowieckiego.

  - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,

  - ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz

  o obrocie specjalnym.

  Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na wniosek przedsiębiorcy i jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   

   

  Etap IV - Nadanie numeru statystycznego – REGON 

  REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie. rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej. rodzaju własności i sposobie finansowania.

  W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału) właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Uwaga!
  Do wniosku o Regon należy dołączyć odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wystarczy kserokopia, lecz przy składaniu wniosku trzeba okazać oryginał).

  Wraz z Regonem otrzymasz też określenie twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - jest to opis wszystkich rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Każda działalność ma swój numer. Rejestrując się w urzędzie statystycznym, należy wybrać numer odpowiadający twojej podstawowej działalności.

  Uzyskanie statystycznego numeru Regon jest wolne od odpłat.

  Etap V - Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym 

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

  Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

  W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz N IP-1,

  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - kserokopie zaświadczenia o numerze REGON.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.

  W firmie jednoosobowej NIP osobisty jest jednocześnie NIP-em firmy . Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.

  Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).

  Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

  Koszt uzyskania NIP to opłata skarbowa w wys. 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.

  W Urzędzie Skarbowym, określasz swój status wobec VAT.

  Podatnik, którego ubiegłoroczny obrót nie przekroczył 10 000 euro oraz rozpoczynający działalność w bieżącym roku jest z mocy ustawy, zwolniony z VAT do chwili osiągnięcia tej sumy, bez potrzeby składania jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia VAT, składa oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT lub przed końcem miesiąca poprzedzającym miesiąc, od którego ubiegłoroczny obrót przekroczył limit VAT, i od nowego roku staje się „vatowcem”. Pozostali stają się „vatowcami” w trakcie roku, dokładnie w chwili przekroczenia limitu VAT. Jednak ta część, która miała obroty przekraczające 43 800 zł, automatycznie utraciła prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2005 r.

  Jeżeli ze zwolnienia z VAT zrezygnowałeś lub zwolnienie ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik VAT na druku VAT-R.

  Od dnia dokonania tego zgłoszenia wolno ci wystawiać faktury VAT. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko rejestracji, ale także zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika.

  Rejestracja VAT-R, koszt - 152 zł.

  VAT (ang.: Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Polsce zamiennie używa się nazwy PTU, czyli podatek od towarów i usług.
  VAT jest podatkiem pośrednim, to znaczy, że jest ukryty w cenach towarów i usług. Podstawowa stawka to 22 proc. (może ulegnie zmianie).Czy warto być vatowcem? (płatnikiem podatku VAT). Właściwie to pytanie trzeba by zadać inaczej, tzn. czy warto nie być vatowcem? Jeżeli ktoś nie jest vatowcem, nie może rozliczać VAT, czyli nie może odpisywać od podatku należnego VAT (który powinien zapłacić), podatku tzw. naliczonego VAT (czyli tego, który jest ukryty w materiałach zużywanych podczas produkowania w jego firmie, gdy są one kupowane przez prowadzącego firmę). Nie być vatowcem opłaca się tylko wówczas, gdy:

  ·

  ·

  ·

  ·

  w wyrobach firmy liczy się myśl i praca właściciela, a nie wartość· zużytego  surowca.
  produkujesz z materiałów zwolnionych z podatku VAT,
  firma jest detalistą, a jej odbiorcy nie płacą VAT,
  zarówno dostawca, jak i odbiorca firmy są zwolnieni z VAT,

  W pozostałych przypadkach opłaca się być vatowcem. W urzędzie skarbowym będziesz musiał ustalić formę rozliczania się z fiskusem - czyli, niestety, płacenia podatków. Z mocy ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowany będziesz na zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów). Nie jest to jednak obowiązkowe. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie kartą podatkową. Jeśli nie powiadomisz urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania, oznaczać to będzie, że pozostajesz przy zasadach ogólnych.

  Powiadomienie należy złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu albo do 20 stycznia w stosunku do kolejnego roku prowadzenia działalności. 

  Etap VI - Wykonanie pieczątki firmowej

  Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Musisz zatem wyrobić swojej firmie pieczątkę, na której należy umieścić: NIP, Regon, nazwę, adres firmy.

  Pieczątka będzie twoją oficjalną pieczęcią bankową (jej wzór składasz w banku, podobnie jak i wzór podpisu) oraz pieczęcią na twoich rachunkach wystawionych klientom (tzw. fakturach).

   

   

  Etap VII - Założenie rachunku bankowego

  Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku po przedłożeniu następujących dokumentów:

  ·

  ·

  ·

  NIP.
  zaświadczenia o nadaniu Regonu,
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  Konto w banku nie może być tym samym kontem, z którego korzystasz jako osoba prywatna. Jest ono właściwie niezbędne. ZUS i US wymagają, by składki i zaliczki na podatek dochodowy były regulowane poprzez konto bankowe. Poza tym istnieją przepisy zapobiegające "praniu brudnych pieniędzy" - wiadomo, że obrót bezgotówkowy poprzez bank jest bardziej przejrzysty. Tak więc, w sytuacji gdy obrót przedsiębiorcy z innymi firmami przekracza 3000 euro, to takie transakcje powinny być dokonywane przez bank.

  Przy wyborze banku nie kieruj się tylko opłatą za prowadzenie konta. Ważne są także inne czynniki:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  dostępność· kredytów i innych usług oraz produktów.
  stosunek banku do małych i średnich firm,
  długość· kolejki i sprawność· obsługi w okienku "obsługa podmiotów gospodarczych",
  lokalizacja,
  solidność· ,

  Zamiast banku możesz założy konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SKOK).
  Wybierz bank, w którym większość spraw będziesz mógł załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób zyskasz trochę czasu, który z pewnością będzie ci bardzo potrzebny. 

  WSTĘPNY KOSZTORYS:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  kserokopie - od 5 do 20 zł
  otwarcie rachunku bankowego - do 40 zł
  pieczątka od 20 do 50 zł
  opłata rejestracyjna VAT - 152 zł
  opłata skarbowa od wniosku o nadanie NIP - ok. 7 zł (jeśli już masz swój NIP - 0 zł)
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł
  wpis do ewidencji - 100 zł

  RAZEM - od 320 do 400 zł

  (wstępny kosztorys nie zawiera kosztów koncesji lub zezwolenia)

  Etap VII - Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności.

  Kto jest uważany za prowadzącego działalność gospodarczą?

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.
  osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność· gospodarczą. Za takie osoby uznaje się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione, pasierbów, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub na umowę zlecenie,
  osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, adwokaci, notariusze, tłumacze, księgowi, radcy prawni),
  twórcy i artyści,
  osoba prowadząca pozarolniczą działalność· gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (np. osoby zakładające szkoły niepubliczne, komornicy),

  Należy pamiętać, że działalnością gospodarczą w świetle przepisów dotyczących składek na ZUS) nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów.Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może płacić składki w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), o ile:

  ·

  ·

  ·

  ·

  od działalności gospodarczej, którą rozpoczyna, będzie płacić· zryczałtowany podatek dochodowy (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek wg karty podatkowej).
  podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  nie pozostaje w stosunku służbowym
  nie jest jednocześnie pracownikiem

  Rolnik, który spełni te warunki, musi:
  1.
  W ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złożyć w KRUS oświadczenie, że nadal będzie płacić składki na ubezpieczenie rolników.
  2. Przedstawić w KRUS dokument, że spełnia warunki, by móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy: dokument ten musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania go z urzędu skarbowego.
  Rolnik, który nie dochowa tych terminów albo nie spełnia któregokolwiek z podanych warunków (np. płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zostanie z końcem kwartału, w którym uruchomił firmę, wykluczony z KRUS.

  Taki sam los spotka tego, u kogo podatek należny za 2004 r. (oczywiście zryczałtowany) okaże się wyższy niż 2528 zł. Do 14 lutego 2005 r. trzeba bowiem złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2004 r.

  Od 2 maja 2004 r. rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. 222,80 x 2 = 445,60 zł (kwoty w III kwartale 2004 r.).Od jakiej podstawy ustala się składki?
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące płacą składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, ale nie niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?
  Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:

  ·

  ·

  ·

  wypadkowe.
  rentowe
  emerytalne

  Oprócz tego ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.W trakcie miesiąca:
  Jeżeli przedsiębiorca zacznie działalność nie od początku miesiąca, lecz w jego trakcie, to kwota podstawowa wymiaru będzie niższa. Wysokość składek:

  ·

  ·

  ·

  ·

  składka wypadkowa; stopę procentową należy ustalić· samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. ( Dz. U. Nr. 200, poz. 1692 i Dz. U. Nr 203, poz. 1720). Może ona wynieść· od 0,975 do 3,865 podstawy wymiaru, czyli praktycznie od 13,21 zł do 52,44 zł. Razem to daje niebagatelną kwotę od 489,48 zł do 528,71 zł w zależności od wypadkowości i wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe).
  dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli: 2,45 proc. x 1361,96 zł = 33,37 zł
  składka rentowa to 13 proc. podstawy wymiaru, czyli: 13 proc. x 1361,96 zł = 177,05 zł
  składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (1361,96 zł), czyli: 19,52 x 1361,96 zł = 265,85 zł

  Do płacenia co miesiąc dochodzą również ubezpieczenie zdrowotne.Ubezpieczenie zdrowotne
  Tę składkę płaci każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (bez wyjątku). Jeśli ktoś prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci oddzielnie za każdy z nich. Jeżeli natomiast przedsiębiorca jest jednocześnie:

  ·

  ·

  ·

  ·

  pobiera emeryturę lub rentę, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego tych tytułów.
  pozostaje w stosunku służbowym,
  jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie,
  zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie,

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  Do nich należy jeszcze doliczyć składkę na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45 proc. takiej podstawy wymiaru jak przy ubezpieczeniach społecznych, czyli składka na Fundusz Pracy wynosi 33,34 zł. W ZUS musisz więc zostawić: od 673,15 zł do 712,38 zł

  Sporo, prawda? Szczególnie, że trzeba te składki uiszczać co miesiąc. Za siebie i także za ewentualnych pracowników.

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi przesyłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki.

  W 2004 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,25 proc. podstawy wymiaru. Natomiast w 2005 r. wynosi już 8,5 proc.

  Podstawą wymiaru składki jest 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku (to inna podstawa niż dla składek ubezpieczenia społecznego). Obecnie podstawa wymiaru wynosi 1822,13 zł. Wysokość składki (grudzień 2004) wynosi 150,33 zł (8,25 proc. x 1822,13 zł).

  Koszty rosną! Po doliczeniu 150,33 zł wynoszą już 639,81 zł lub 675,04 zł (w zależności od tego, jaką składkę na ubezpieczenie wypadkowe zapłacisz) i opłacane są w terminach:

  ·

  ·

  do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (na przykład gdy opłaca się składki za siebie oraz za osobę współpracującą, za siebie oraz za pracownika).
  do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,

  Ułatwieniem dla tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jest to, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się żadne dane w stosunku do ostatnio złożonych dokumentów. Podobnie gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale wynika ona jedynie ze zmiany minimalnej podstawy składek.Formularze potrzebne w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:
  ZUS ZUA
  - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  ZUZ ZIUA - zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
  ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
  ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek
  ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejDobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Jest to oświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy za czas choroby - zasiłek chorobowy. By zostać nim objętym, trzeba złożyć wniosek. Ubezpieczenie chorobowe następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba terminowo zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Po to, aby pierwszy zasiłek chorobowy otrzymać, trzeba nieprzerwanie wcześniej przez 180 dni opłacać składkę.

  Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie.
  Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Jeśli takiej zgody nie wyrazi, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a odzyska je dopiero po 180 dniach opłacania składki.1.
  Jeżeli pracujesz (i otrzymujesz wynagrodzenie wyższe od najniższego - obecnie 849 zł brutto), a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane tylko ze stosunku pracy.
  2. Rencistka lub emeryt, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, są one dla niego dobrowolne, ale to się może, niestety, zmienić. Pozostaje mu do zapłacenia tylko ubezpieczenie zdrowotne 150,33 zł (obecnie). Wyjątkiem są renciści pobierający rentę socjalną - oni płacą wszystkie składki.3. Rolnik lub domownik rolnika podlegający nieprzerwanie co najmniej rok ubezpieczeniu (KRUS), po podjęciu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu. Czyli nie poniesie większych niż dotychczas kosztów oprócz ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150,33 złUlga dla niepełnosprawnych z PFRON
  PFRON od 1 stycznia 2004 r. dofinansowuje:

  ·

  ·

  ·

  50 proc. składek na ubezpieczenia wypadkowe w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  50 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  75 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  Uwaga!
  Ulgi te są dla rozpoczynających działalność gospodarczą.Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia.

  Zgłoszenia należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

  W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:

  - formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia.

  - formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek. 

  Dodatkowe informacje:

  Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej w określonym lokalu wymaga dodatkowo powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

  Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

  Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą powinien także pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

   

  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWAPodstawowym miernikiem oceny działalności firmy jest rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest planem wydatków i przychodów przewidywanych w danym okresie, zawiera informację o przychodach ze sprzedaży towarów lub usług oraz o kosztach uzyskania tego przychodu.

  Przychody przedsiębiorstwa to wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży oraz przychody pochodzące np. z odsetek z lokat bankowych, ze sprzedaży zbędnego majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  Koszty przedsiębiorstwa to koszty zakupu towarów lub surowców, koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty energii, czynsz dzierżawy lokalu, koszt usług obcych (np.: usług remontowych, transportowych, reklamowych), odsetki od kredytów, opłaty za telefon/fax.

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (czyli zysk albo strata) to wynik finansowy przedsiębiorstwa.BIZNESPLAN

  Podejmując działalność gospodarczą należy zdawać sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo poważna, do której należy się odpowiednio przygotować. Pomoże Wam w tym właściwie opracowany biznesplan. Biznesplan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony i sprawdza jego realność, pozwala także przedsiębiorcy zorientować się gdzie jest, dokąd zmierza, jak tam dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

  Biznesplan jest również podstawą do wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności. Żaden bank ani żadna inna poważna instytucja finansowa nie udzielą pożyczki oraz kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Napisanie biznesplanu wymaga wiedzy, czasu i doświadczenia, dlatego przygotowując biznesplan warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

  Nie ma przyjętych reguł, ile stron powinien zawierać biznesplan? Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia od 30 do 50.

  Biznesplan powinien zawierać:

  • Spis treści.

  • Streszczenie przedsięwzięcia:

  - dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności).

  - historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe

  osiągnięcia),

  - informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe,

  doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).

  • Opis przedsięwzięcia:

  - czego dotyczy przedsięwzięcie.

  - obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego.

  - obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.

  • Dane dotyczące produktów i usług:

  - krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je różni od oferowanych przez konkurencję),

  - kim są Twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości.

  - źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,

  - w bardzo krótkiej formie kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.

  • Ocenę rynku:

  - główni odbiorcy produktu (w %), formy rozliczeń,

  - główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń),

  - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne,

  - przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,

  - sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,

  - podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.

  • Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:

  - wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa). proponowany rodzaj spłaty, karencja,

  - dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,

  - formy zabezpieczenia,

  - aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

  Życzymy powodzenia !

   

  3 Sposoby rozliczania się z fiskusem

  Istnieją 3 sposoby płacenia podatków. Prowadząc określoną działalność, czasem będziesz miał wybór sposobu opodatkowania. Wtedy dobrze jest znać plusy i minusy każdego z nich. Niestety, ze względu na typ działalności gospodarczej nie będziesz miał prawa wyboru prostszych form rozliczeń z fiskusem. Wtedy będziesz musiał prowadzić bardziej zaawansowaną księgowość, ale może to być dla ciebie bardziej opłacalne.

  1. Karta podatkowa

  Wysokość podatku nie zależy bowiem od wielkości dochodów z działalności, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, i liczbę zatrudnionych pracowników.Warunki opodatkowania kartą podatkową

  ·

  ·

  ·

  przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji - nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku. Do czasu jej otrzymania obowiązują dotychczasowe zasady opodatkowania.
  wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie należy złożyć· w urzędzie właściwym dla położenia firmy, do 20 stycznia, a dla firm nowych, przed rozpoczęciem działalności. W spółkach cywilnych wniosek składa jeden ze wspólników,
  z opodatkowania kartą podatkową mogą korzystać· osoby fizyczne i (z pewnymi wyłączeniami) spółki cywilne,

  Kto korzysta z karty podatkowej?
  Między innymi prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu osób: taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych, udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne w tym usługi lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, położnych i pielęgniarek oraz weterynaryjne, a także detaliczny handel spożywczy, rolno-ogrodniczy oraz handel detaliczny artykułami przemysłowymi (nie tylko obwoźny i obnośny, ale także stacjonarny),

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wytwórczość· ludowa i artystyczna wykonana osobiście prowadzona w sposób rękodzieła.
  usługi hotelarskie pokoje gościnne (z ew. wyżywieniem) do 12 pokoi, prowadzone przez osoby fizyczne, przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pełnoletnich członków rodziny, w tym małżonka,
  usługi świadczone przez rolników osobiście lub z pomocą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny, obejmujące przewóz mleka do punktu skupu, ścinkę i wywóz drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewóz uczniów do szkół,
  sprzedaż piasku, żwiru, torfu i innych minerałów wydobywanych w granicach gospodarstwa rolnego,
  usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym na rzecz kół łowieckich,

  Rozliczający się za pomocą karty podatkowej:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ich małżonkowie nie mogą prowadzić· firmy o podobnym zakresie.
  nie mogą prowadzić· innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  zatrudniają pracowników tylko na umowę zlecenie,
  nie korzystają z usług innych firm,

  Dla poszczególnych rodzajów działalności oraz w zależności od miejsca położenia firmy (wielkość miejscowości), określono w tabelach zawsze dopuszczalną liczbę pracowników, jak i obowiązującą stawkę.

  Do limitu pracowników nie wlicza się wspólnie zamieszkałej rodziny (w spółkach cywilnych nie wlicza się rodziny jednego ze wspólników), dowolnej liczby uczniów zawodu oraz do 3 tychże uczniów w ciągu 12 miesięcy po zdanym egzaminie.
  W czasie wakacji letnich i zimowych nie wlicza się uczniów szkół średnich i studentów. Nie wlicza się również pracowników zatrudnionych przy sprzedaży, przyjmowaniu zleceń, utrzymaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości oraz kierowców konwojentów, pod warunkiem określenia na piśmie zakresu ich czynności.

  Poza limitem zatrudnienia można zatrudniać do 3 bezrobotnych (zarejestrowanych od 6 miesięcy) lub absolwentów. Zatrudnienie choć jednej takiej osoby przed upływem miesiąca skutkuje karnym podwyższeniem stawki karty podatkowej o 50 proc. przez 2 miesiące.

  Zwolnienie w drugim miesiącu skutkuje podwyższeniem stawki przez miesiąc. Nie ma podwyżki stawki, jeżeli było to uzasadnione rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub na miejsce osoby zwolnionej w ciągu 10 dni przyjęty zostanie inny bezrobotny lub absolwent.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  nie można dokonywać· żadnych odliczeń.
  dochodów opodatkowanych kartą podatkową nie łączy się z innymi dochodami,
  podatnik nie może wspólnie rozliczyć· się z małżonkiem,
  podatnik w każdym miesiącu pomniejsza ustaloną kwotę podatku o kwotę opłaconych składek zdrowotnych (swojej i osób współpracujących),
  poza limitem mogą być· również zatrudnieni 4 bezrobotni absolwenci, skierowani przez właściwy urząd pracy, na staż do 12 miesięcy,

  Podatek ustalony zostaje wg ustawowych stawek miesięcznych i zależy od branży, wielkości miejscowości i liczby pracowników, nie zależy od większości osiąganych przychodów.

  "Kartowicze" prowadzą w zasadzie sprzedaż nieudokumentowaną, zobowiązani są jednak do wystawienia rachunku (faktury) na żądanie klienta.

  Ci, którzy stosują kasy fiskalne, będą dokumentować sprzedaż paragonami z kasy.

  W razie przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, stawka miesięczna karty podatkowej ulega stosownemu obniżeniu o 1/30 stawki za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia planowanej przerwy do urzędu skarbowego co najmniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

  W przypadku choroby należy zawiadomić urząd o okresie przerwy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

  "Kartowicze" utracili zwolnienia z VAT i stali się podatnikami podatku VAT.

  Zwolnienie utrzymują ci, których obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Nadal za to nie muszą prowadzić wykazu środków trwałych. Prowadzenie usług zdrowotnych i weterynaryjnych w ramach spółki cywilnej wyłącza je z możliwości opodatkowania kartą podatkową. Z gastronomii, obiadów domowych i handlu spożywczego wyłącza te usługi, w których serwowany jest alkohol powyżej 1,5 proc.

  Wybór karty podatkowej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Konieczne jest więc złożenie wniosku o przyznanie takiej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej mu się opłaca opodatkowanie na zasadach ogólnych, może zrezygnować z karty (ale dopiero od następnego roku). Podatek w formie karty jest ustalany corocznie w decyzji urzędu skarbowego. Jeżeli nie zmienią się warunki działalności ani jej rodzaj, podatek płacony w formie karty ma przez cały rok stałą wysokość. Z góry więc wiadomo, ile w danym roku trzeba oddać fiskusowi.
  W przepisach o karcie podatkowej wskazuje się konkretne rodzaje działalności i branże objęte tą formą opodatkowania oraz warunki prowadzenia działalności, m.in. w postaci maksymalnego stanu zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów działalności. Są to:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej (tabela XII).
  usługi hotelarskie - wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, gdy liczba tych pokoi nie przekracza 12 (tabela XII)
  sprzedaż piasku, żwiru, gliny, kamieni z gruntów gospodarstwa rolnego (tabela XII)
  usługi przewozowe i agrotechniczne na rzecz kół łowieckich (tabela XII)
  usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (korepetycje) (tabela XI)
  opieka domowa nad dzieć· mi i osobami chorymi (tabela X)
  wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych (tabela IX)
  wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia (lekarze: lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne) (tabela VIII) 
  sprzedaż posiłków domowych (tabela VII)
  usługi rozrywkowe (automaty zręcznościowe, karuzele, strzelnice, huśtawki itp.) (tabela VI)
  usługi transportowe - taksówki: osobowe, bagażowe, dorożki, riksze, usługi transportu wodnego wykonywane bez użycia jednostek o napędzie mechanicznym, w tym transport osób na Dunajcu (tabela V)
  gastronomia (także sprzedaż lodów z automatów), pod warunkiem że nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (tabela IV)
  usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (tabela III)
  usługi w zakresie handlu żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (tabela II)
  działalność· usługowa lub wytwórczo-usługowa obejmująca w sumie 95 branż, począwszy od ślusarstwa, a skończywszy na radiestezji i usługach świadczonych w gospodarstwach domowych (tabela I; wszystkie tabele dostępne w ZUS)

  Od działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników, stawka miesięczna karty wynosi od 539 zł do 1636 zł.

  Opłacający kartę nie mogą odliczać ewentualnych strat, prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (mogą pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne), oprócz objętej kartą podatkową, korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im ulgi i odliczenia, nie mają też prawa do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków i samotnych rodziców.

  Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości zrekompensowania w związku z rozliczeniami podatkowymi składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe). Możliwość ta dotyczy tylko składki zdrowotnej. O tę składkę (zapłaconą) przedsiębiorca pomniejsza kwotę karty ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

  Odliczenie dopuszczalne jest tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Reszta składki nie jest rekompensowana.

  Kartę podatkową opłaca się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień - do 28 grudnia. Natomiast do 31 stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Opodatkowany w formie karty nie prowadzi żadnej innej dokumentacji podatkowej, chyba że płaci VAT. Jest wtedy obowiązany do wydania rachunków lub faktur VAT na żądanie klientów i do przechowywania ich kopii przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wydał.Zniżki w płaceniu podatku dla osób niepełnosprawnych:

  ·

  ·

  10 % ulgi za każdego niepełnosprawnego pracownika dla pracodawcy.
  20 % ulgi dla podatników niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), jeżeli przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów nie zatrudniają pracowników, nie licząc małżonka. Ulga dotyczy działalności wymienionych w tabeli I i V,

  Ulgi nie kumulują się.

   

   

  2. Ryczałt

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.
  Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność· w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).
  Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).
  Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).
  Prowadzi aptekę, lombard, kantor.
  Ktoś, kto prowadzi działalność· opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść· na opodatkowanie ryczałtem).

  Stawki ryczałtu:
  20 %
  Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 %
  Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 %
  Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem. 

  8,5 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  z czyszczenia pieców i kominów.
  ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,
  z mycia okien,
  z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
  w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,
  ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,
  z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),

  5,5 %

  ·

  ·

  ·

  od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
  z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,
  z wszelkiej działalności wytwórczej,

  3 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  inne.
  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),
  z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),
  z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),
  z działalności handlowej (również handel alkoholem),

  Rachunkowość ryczałtowca:
  Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20%, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 %).

  Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.
  Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.

  Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.

  Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!
  Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.
  wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),
  zwrotów niezależnie pobranych emeryt

  VIII ETAPÓW ZAKŁADANIA FIRMY

  Działalnością gospodarczą

  Przedsiębiorcą jest:

  - osoba fizyczna,

  - osoba prawna,

  - nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

  - za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur związanych z zakładaniem firmy przez osoby fizyczne.

  Etap I - Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, tj. przez organ ewidencyjny, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy.

  Na otrzymanym w urzędzie gminnym (miejskim) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.

  Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

  Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł. Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej:1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

  2. Nazwa, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza  

  3. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy  

  4. Jeżeli działalność wykonywana jest stale/poza miejscem zamieszkania, wskazanie:
  a) adresu siedziby (zakładu głównego):  
  b) adres oddziału:  
  c) innych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:
   
  5. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej:
   
  6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej/data zmiany*  

  7. W przypadku dokonywania zmian - numer posiadanego zaświadczenia

  8. PESEL  

  9. Dodatkowa informacja, tel. domowy     tel. siedziby  


  Data i czytelny podpis


  Załączniki:
  Tytuł prawny do lokalu (szt..........)


  *niewłaściwe skreślić

  Zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:

  - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  - wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych.

  - świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

  Etap II - Koncesje

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią.

  - ochrony osób i mienia,

  - transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych.

  - budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

  - zarządzania liniami kolejowymi oraz. wykonywanie przewozów kolejowych.

  - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 

   

  Etap III - Zezwolenia

  Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

  - ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,

  - ustawy o łączności,

  - ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

  - ustawie o ochronie roślin uprawnych,

  - Prawa łowieckiego.

  - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,

  - ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz

  o obrocie specjalnym.

  Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na wniosek przedsiębiorcy i jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   

   

  Etap IV - Nadanie numeru statystycznego – REGON 

  REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie. rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej. rodzaju własności i sposobie finansowania.

  W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału) właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Uwaga!
  Do wniosku o Regon należy dołączyć odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wystarczy kserokopia, lecz przy składaniu wniosku trzeba okazać oryginał).

  Wraz z Regonem otrzymasz też określenie twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - jest to opis wszystkich rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Każda działalność ma swój numer. Rejestrując się w urzędzie statystycznym, należy wybrać numer odpowiadający twojej podstawowej działalności.

  Uzyskanie statystycznego numeru Regon jest wolne od odpłat.

  Etap V - Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym 

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

  Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

  W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz N IP-1,

  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - kserokopie zaświadczenia o numerze REGON.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.

  W firmie jednoosobowej NIP osobisty jest jednocześnie NIP-em firmy . Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.

  Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).

  Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

  Koszt uzyskania NIP to opłata skarbowa w wys. 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.

  W Urzędzie Skarbowym, określasz swój status wobec VAT.

  Podatnik, którego ubiegłoroczny obrót nie przekroczył 10 000 euro oraz rozpoczynający działalność w bieżącym roku jest z mocy ustawy, zwolniony z VAT do chwili osiągnięcia tej sumy, bez potrzeby składania jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia VAT, składa oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT lub przed końcem miesiąca poprzedzającym miesiąc, od którego ubiegłoroczny obrót przekroczył limit VAT, i od nowego roku staje się „vatowcem”. Pozostali stają się „vatowcami” w trakcie roku, dokładnie w chwili przekroczenia limitu VAT. Jednak ta część, która miała obroty przekraczające 43 800 zł, automatycznie utraciła prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2005 r.

  Jeżeli ze zwolnienia z VAT zrezygnowałeś lub zwolnienie ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik VAT na druku VAT-R.

  Od dnia dokonania tego zgłoszenia wolno ci wystawiać faktury VAT. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko rejestracji, ale także zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika.

  Rejestracja VAT-R, koszt - 152 zł.

  VAT (ang.: Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Polsce zamiennie używa się nazwy PTU, czyli podatek od towarów i usług.
  VAT jest podatkiem pośrednim, to znaczy, że jest ukryty w cenach towarów i usług. Podstawowa stawka to 22 proc. (może ulegnie zmianie).Czy warto być vatowcem? (płatnikiem podatku VAT). Właściwie to pytanie trzeba by zadać inaczej, tzn. czy warto nie być vatowcem? Jeżeli ktoś nie jest vatowcem, nie może rozliczać VAT, czyli nie może odpisywać od podatku należnego VAT (który powinien zapłacić), podatku tzw. naliczonego VAT (czyli tego, który jest ukryty w materiałach zużywanych podczas produkowania w jego firmie, gdy są one kupowane przez prowadzącego firmę). Nie być vatowcem opłaca się tylko wówczas, gdy:

  ·

  ·

  ·

  ·

  w wyrobach firmy liczy się myśl i praca właściciela, a nie wartość· zużytego  surowca.
  produkujesz z materiałów zwolnionych z podatku VAT,
  firma jest detalistą, a jej odbiorcy nie płacą VAT,
  zarówno dostawca, jak i odbiorca firmy są zwolnieni z VAT,

  W pozostałych przypadkach opłaca się być vatowcem. W urzędzie skarbowym będziesz musiał ustalić formę rozliczania się z fiskusem - czyli, niestety, płacenia podatków. Z mocy ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowany będziesz na zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów). Nie jest to jednak obowiązkowe. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie kartą podatkową. Jeśli nie powiadomisz urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania, oznaczać to będzie, że pozostajesz przy zasadach ogólnych.

  Powiadomienie należy złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu albo do 20 stycznia w stosunku do kolejnego roku prowadzenia działalności. 

  Etap VI - Wykonanie pieczątki firmowej

  Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Musisz zatem wyrobić swojej firmie pieczątkę, na której należy umieścić: NIP, Regon, nazwę, adres firmy.

  Pieczątka będzie twoją oficjalną pieczęcią bankową (jej wzór składasz w banku, podobnie jak i wzór podpisu) oraz pieczęcią na twoich rachunkach wystawionych klientom (tzw. fakturach).

   

   

  Etap VII - Założenie rachunku bankowego

  Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku po przedłożeniu następujących dokumentów:

  ·

  ·

  ·

  NIP.
  zaświadczenia o nadaniu Regonu,
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  Konto w banku nie może być tym samym kontem, z którego korzystasz jako osoba prywatna. Jest ono właściwie niezbędne. ZUS i US wymagają, by składki i zaliczki na podatek dochodowy były regulowane poprzez konto bankowe. Poza tym istnieją przepisy zapobiegające "praniu brudnych pieniędzy" - wiadomo, że obrót bezgotówkowy poprzez bank jest bardziej przejrzysty. Tak więc, w sytuacji gdy obrót przedsiębiorcy z innymi firmami przekracza 3000 euro, to takie transakcje powinny być dokonywane przez bank.

  Przy wyborze banku nie kieruj się tylko opłatą za prowadzenie konta. Ważne są także inne czynniki:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  dostępność· kredytów i innych usług oraz produktów.
  stosunek banku do małych i średnich firm,
  długość· kolejki i sprawność· obsługi w okienku "obsługa podmiotów gospodarczych",
  lokalizacja,
  solidność· ,

  Zamiast banku możesz założy konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SKOK).
  Wybierz bank, w którym większość spraw będziesz mógł załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób zyskasz trochę czasu, który z pewnością będzie ci bardzo potrzebny. 

  WSTĘPNY KOSZTORYS:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  kserokopie - od 5 do 20 zł
  otwarcie rachunku bankowego - do 40 zł
  pieczątka od 20 do 50 zł
  opłata rejestracyjna VAT - 152 zł
  opłata skarbowa od wniosku o nadanie NIP - ok. 7 zł (jeśli już masz swój NIP - 0 zł)
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł
  wpis do ewidencji - 100 zł

  RAZEM - od 320 do 400 zł

  (wstępny kosztorys nie zawiera kosztów koncesji lub zezwolenia)

  Etap VII - Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności.

  Kto jest uważany za prowadzącego działalność gospodarczą?

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.
  osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność· gospodarczą. Za takie osoby uznaje się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione, pasierbów, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub na umowę zlecenie,
  osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, adwokaci, notariusze, tłumacze, księgowi, radcy prawni),
  twórcy i artyści,
  osoba prowadząca pozarolniczą działalność· gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (np. osoby zakładające szkoły niepubliczne, komornicy),

  Należy pamiętać, że działalnością gospodarczą w świetle przepisów dotyczących składek na ZUS) nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów.Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może płacić składki w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), o ile:

  ·

  ·

  ·

  ·

  od działalności gospodarczej, którą rozpoczyna, będzie płacić· zryczałtowany podatek dochodowy (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek wg karty podatkowej).
  podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  nie pozostaje w stosunku służbowym
  nie jest jednocześnie pracownikiem

  Rolnik, który spełni te warunki, musi:
  1.
  W ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złożyć w KRUS oświadczenie, że nadal będzie płacić składki na ubezpieczenie rolników.
  2. Przedstawić w KRUS dokument, że spełnia warunki, by móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy: dokument ten musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania go z urzędu skarbowego.
  Rolnik, który nie dochowa tych terminów albo nie spełnia któregokolwiek z podanych warunków (np. płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zostanie z końcem kwartału, w którym uruchomił firmę, wykluczony z KRUS.

  Taki sam los spotka tego, u kogo podatek należny za 2004 r. (oczywiście zryczałtowany) okaże się wyższy niż 2528 zł. Do 14 lutego 2005 r. trzeba bowiem złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2004 r.

  Od 2 maja 2004 r. rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. 222,80 x 2 = 445,60 zł (kwoty w III kwartale 2004 r.).Od jakiej podstawy ustala się składki?
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące płacą składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, ale nie niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?
  Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:

  ·

  ·

  ·

  wypadkowe.
  rentowe
  emerytalne

  Oprócz tego ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.W trakcie miesiąca:
  Jeżeli przedsiębiorca zacznie działalność nie od początku miesiąca, lecz w jego trakcie, to kwota podstawowa wymiaru będzie niższa. Wysokość składek:

  ·

  ·

  ·

  ·

  składka wypadkowa; stopę procentową należy ustalić· samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. ( Dz. U. Nr. 200, poz. 1692 i Dz. U. Nr 203, poz. 1720). Może ona wynieść· od 0,975 do 3,865 podstawy wymiaru, czyli praktycznie od 13,21 zł do 52,44 zł. Razem to daje niebagatelną kwotę od 489,48 zł do 528,71 zł w zależności od wypadkowości i wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe).
  dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli: 2,45 proc. x 1361,96 zł = 33,37 zł
  składka rentowa to 13 proc. podstawy wymiaru, czyli: 13 proc. x 1361,96 zł = 177,05 zł
  składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (1361,96 zł), czyli: 19,52 x 1361,96 zł = 265,85 zł

  Do płacenia co miesiąc dochodzą również ubezpieczenie zdrowotne.Ubezpieczenie zdrowotne
  Tę składkę płaci każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (bez wyjątku). Jeśli ktoś prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci oddzielnie za każdy z nich. Jeżeli natomiast przedsiębiorca jest jednocześnie:

  ·

  ·

  ·

  ·

  pobiera emeryturę lub rentę, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego tych tytułów.
  pozostaje w stosunku służbowym,
  jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie,
  zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie,

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  Do nich należy jeszcze doliczyć składkę na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45 proc. takiej podstawy wymiaru jak przy ubezpieczeniach społecznych, czyli składka na Fundusz Pracy wynosi 33,34 zł. W ZUS musisz więc zostawić: od 673,15 zł do 712,38 zł

  Sporo, prawda? Szczególnie, że trzeba te składki uiszczać co miesiąc. Za siebie i także za ewentualnych pracowników.

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi przesyłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki.

  W 2004 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,25 proc. podstawy wymiaru. Natomiast w 2005 r. wynosi już 8,5 proc.

  Podstawą wymiaru składki jest 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku (to inna podstawa niż dla składek ubezpieczenia społecznego). Obecnie podstawa wymiaru wynosi 1822,13 zł. Wysokość składki (grudzień 2004) wynosi 150,33 zł (8,25 proc. x 1822,13 zł).

  Koszty rosną! Po doliczeniu 150,33 zł wynoszą już 639,81 zł lub 675,04 zł (w zależności od tego, jaką składkę na ubezpieczenie wypadkowe zapłacisz) i opłacane są w terminach:

  ·

  ·

  do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (na przykład gdy opłaca się składki za siebie oraz za osobę współpracującą, za siebie oraz za pracownika).
  do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,

  Ułatwieniem dla tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jest to, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się żadne dane w stosunku do ostatnio złożonych dokumentów. Podobnie gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale wynika ona jedynie ze zmiany minimalnej podstawy składek.Formularze potrzebne w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:
  ZUS ZUA
  - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  ZUZ ZIUA - zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
  ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
  ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek
  ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejDobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Jest to oświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy za czas choroby - zasiłek chorobowy. By zostać nim objętym, trzeba złożyć wniosek. Ubezpieczenie chorobowe następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba terminowo zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Po to, aby pierwszy zasiłek chorobowy otrzymać, trzeba nieprzerwanie wcześniej przez 180 dni opłacać składkę.

  Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie.
  Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Jeśli takiej zgody nie wyrazi, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a odzyska je dopiero po 180 dniach opłacania składki.1.
  Jeżeli pracujesz (i otrzymujesz wynagrodzenie wyższe od najniższego - obecnie 849 zł brutto), a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane tylko ze stosunku pracy.
  2. Rencistka lub emeryt, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, są one dla niego dobrowolne, ale to się może, niestety, zmienić. Pozostaje mu do zapłacenia tylko ubezpieczenie zdrowotne 150,33 zł (obecnie). Wyjątkiem są renciści pobierający rentę socjalną - oni płacą wszystkie składki.3. Rolnik lub domownik rolnika podlegający nieprzerwanie co najmniej rok ubezpieczeniu (KRUS), po podjęciu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu. Czyli nie poniesie większych niż dotychczas kosztów oprócz ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150,33 złUlga dla niepełnosprawnych z PFRON
  PFRON od 1 stycznia 2004 r. dofinansowuje:

  ·

  ·

  ·

  50 proc. składek na ubezpieczenia wypadkowe w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  50 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  75 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  Uwaga!
  Ulgi te są dla rozpoczynających działalność gospodarczą.Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia.

  Zgłoszenia należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

  W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:

  - formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia.

  - formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek. 

  Dodatkowe informacje:

  Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej w określonym lokalu wymaga dodatkowo powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

  Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

  Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą powinien także pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

   

  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWAPodstawowym miernikiem oceny działalności firmy jest rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest planem wydatków i przychodów przewidywanych w danym okresie, zawiera informację o przychodach ze sprzedaży towarów lub usług oraz o kosztach uzyskania tego przychodu.

  Przychody przedsiębiorstwa to wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży oraz przychody pochodzące np. z odsetek z lokat bankowych, ze sprzedaży zbędnego majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  Koszty przedsiębiorstwa to koszty zakupu towarów lub surowców, koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty energii, czynsz dzierżawy lokalu, koszt usług obcych (np.: usług remontowych, transportowych, reklamowych), odsetki od kredytów, opłaty za telefon/fax.

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (czyli zysk albo strata) to wynik finansowy przedsiębiorstwa.BIZNESPLAN

  Podejmując działalność gospodarczą należy zdawać sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo poważna, do której należy się odpowiednio przygotować. Pomoże Wam w tym właściwie opracowany biznesplan. Biznesplan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony i sprawdza jego realność, pozwala także przedsiębiorcy zorientować się gdzie jest, dokąd zmierza, jak tam dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

  Biznesplan jest również podstawą do wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności. Żaden bank ani żadna inna poważna instytucja finansowa nie udzielą pożyczki oraz kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Napisanie biznesplanu wymaga wiedzy, czasu i doświadczenia, dlatego przygotowując biznesplan warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

  Nie ma przyjętych reguł, ile stron powinien zawierać biznesplan? Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia od 30 do 50.

  Biznesplan powinien zawierać:

  • Spis treści.

  • Streszczenie przedsięwzięcia:

  - dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności).

  - historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe

  osiągnięcia),

  - informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe,

  doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).

  • Opis przedsięwzięcia:

  - czego dotyczy przedsięwzięcie.

  - obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego.

  - obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.

  • Dane dotyczące produktów i usług:

  - krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je różni od oferowanych przez konkurencję),

  - kim są Twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości.

  - źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,

  - w bardzo krótkiej formie kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.

  • Ocenę rynku:

  - główni odbiorcy produktu (w %), formy rozliczeń,

  - główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń),

  - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne,

  - przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,

  - sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,

  - podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.

  • Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:

  - wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa). proponowany rodzaj spłaty, karencja,

  - dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,

  - formy zabezpieczenia,

  - aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

  Życzymy powodzenia !

   

  3 Sposoby rozliczania się z fiskusem

  Istnieją 3 sposoby płacenia podatków. Prowadząc określoną działalność, czasem będziesz miał wybór sposobu opodatkowania. Wtedy dobrze jest znać plusy i minusy każdego z nich. Niestety, ze względu na typ działalności gospodarczej nie będziesz miał prawa wyboru prostszych form rozliczeń z fiskusem. Wtedy będziesz musiał prowadzić bardziej zaawansowaną księgowość, ale może to być dla ciebie bardziej opłacalne.

  1. Karta podatkowa

  Wysokość podatku nie zależy bowiem od wielkości dochodów z działalności, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, i liczbę zatrudnionych pracowników.Warunki opodatkowania kartą podatkową

  ·

  ·

  ·

  przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji - nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku. Do czasu jej otrzymania obowiązują dotychczasowe zasady opodatkowania.
  wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie należy złożyć· w urzędzie właściwym dla położenia firmy, do 20 stycznia, a dla firm nowych, przed rozpoczęciem działalności. W spółkach cywilnych wniosek składa jeden ze wspólników,
  z opodatkowania kartą podatkową mogą korzystać· osoby fizyczne i (z pewnymi wyłączeniami) spółki cywilne,

  Kto korzysta z karty podatkowej?
  Między innymi prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu osób: taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych, udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne w tym usługi lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, położnych i pielęgniarek oraz weterynaryjne, a także detaliczny handel spożywczy, rolno-ogrodniczy oraz handel detaliczny artykułami przemysłowymi (nie tylko obwoźny i obnośny, ale także stacjonarny),

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wytwórczość· ludowa i artystyczna wykonana osobiście prowadzona w sposób rękodzieła.
  usługi hotelarskie pokoje gościnne (z ew. wyżywieniem) do 12 pokoi, prowadzone przez osoby fizyczne, przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pełnoletnich członków rodziny, w tym małżonka,
  usługi świadczone przez rolników osobiście lub z pomocą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny, obejmujące przewóz mleka do punktu skupu, ścinkę i wywóz drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewóz uczniów do szkół,
  sprzedaż piasku, żwiru, torfu i innych minerałów wydobywanych w granicach gospodarstwa rolnego,
  usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym na rzecz kół łowieckich,

  Rozliczający się za pomocą karty podatkowej:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ich małżonkowie nie mogą prowadzić· firmy o podobnym zakresie.
  nie mogą prowadzić· innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  zatrudniają pracowników tylko na umowę zlecenie,
  nie korzystają z usług innych firm,

  Dla poszczególnych rodzajów działalności oraz w zależności od miejsca położenia firmy (wielkość miejscowości), określono w tabelach zawsze dopuszczalną liczbę pracowników, jak i obowiązującą stawkę.

  Do limitu pracowników nie wlicza się wspólnie zamieszkałej rodziny (w spółkach cywilnych nie wlicza się rodziny jednego ze wspólników), dowolnej liczby uczniów zawodu oraz do 3 tychże uczniów w ciągu 12 miesięcy po zdanym egzaminie.
  W czasie wakacji letnich i zimowych nie wlicza się uczniów szkół średnich i studentów. Nie wlicza się również pracowników zatrudnionych przy sprzedaży, przyjmowaniu zleceń, utrzymaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości oraz kierowców konwojentów, pod warunkiem określenia na piśmie zakresu ich czynności.

  Poza limitem zatrudnienia można zatrudniać do 3 bezrobotnych (zarejestrowanych od 6 miesięcy) lub absolwentów. Zatrudnienie choć jednej takiej osoby przed upływem miesiąca skutkuje karnym podwyższeniem stawki karty podatkowej o 50 proc. przez 2 miesiące.

  Zwolnienie w drugim miesiącu skutkuje podwyższeniem stawki przez miesiąc. Nie ma podwyżki stawki, jeżeli było to uzasadnione rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub na miejsce osoby zwolnionej w ciągu 10 dni przyjęty zostanie inny bezrobotny lub absolwent.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  nie można dokonywać· żadnych odliczeń.
  dochodów opodatkowanych kartą podatkową nie łączy się z innymi dochodami,
  podatnik nie może wspólnie rozliczyć· się z małżonkiem,
  podatnik w każdym miesiącu pomniejsza ustaloną kwotę podatku o kwotę opłaconych składek zdrowotnych (swojej i osób współpracujących),
  poza limitem mogą być· również zatrudnieni 4 bezrobotni absolwenci, skierowani przez właściwy urząd pracy, na staż do 12 miesięcy,

  Podatek ustalony zostaje wg ustawowych stawek miesięcznych i zależy od branży, wielkości miejscowości i liczby pracowników, nie zależy od większości osiąganych przychodów.

  "Kartowicze" prowadzą w zasadzie sprzedaż nieudokumentowaną, zobowiązani są jednak do wystawienia rachunku (faktury) na żądanie klienta.

  Ci, którzy stosują kasy fiskalne, będą dokumentować sprzedaż paragonami z kasy.

  W razie przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, stawka miesięczna karty podatkowej ulega stosownemu obniżeniu o 1/30 stawki za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia planowanej przerwy do urzędu skarbowego co najmniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

  W przypadku choroby należy zawiadomić urząd o okresie przerwy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

  "Kartowicze" utracili zwolnienia z VAT i stali się podatnikami podatku VAT.

  Zwolnienie utrzymują ci, których obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Nadal za to nie muszą prowadzić wykazu środków trwałych. Prowadzenie usług zdrowotnych i weterynaryjnych w ramach spółki cywilnej wyłącza je z możliwości opodatkowania kartą podatkową. Z gastronomii, obiadów domowych i handlu spożywczego wyłącza te usługi, w których serwowany jest alkohol powyżej 1,5 proc.

  Wybór karty podatkowej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Konieczne jest więc złożenie wniosku o przyznanie takiej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej mu się opłaca opodatkowanie na zasadach ogólnych, może zrezygnować z karty (ale dopiero od następnego roku). Podatek w formie karty jest ustalany corocznie w decyzji urzędu skarbowego. Jeżeli nie zmienią się warunki działalności ani jej rodzaj, podatek płacony w formie karty ma przez cały rok stałą wysokość. Z góry więc wiadomo, ile w danym roku trzeba oddać fiskusowi.
  W przepisach o karcie podatkowej wskazuje się konkretne rodzaje działalności i branże objęte tą formą opodatkowania oraz warunki prowadzenia działalności, m.in. w postaci maksymalnego stanu zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów działalności. Są to:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej (tabela XII).
  usługi hotelarskie - wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, gdy liczba tych pokoi nie przekracza 12 (tabela XII)
  sprzedaż piasku, żwiru, gliny, kamieni z gruntów gospodarstwa rolnego (tabela XII)
  usługi przewozowe i agrotechniczne na rzecz kół łowieckich (tabela XII)
  usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (korepetycje) (tabela XI)
  opieka domowa nad dzieć· mi i osobami chorymi (tabela X)
  wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych (tabela IX)
  wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia (lekarze: lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne) (tabela VIII) 
  sprzedaż posiłków domowych (tabela VII)
  usługi rozrywkowe (automaty zręcznościowe, karuzele, strzelnice, huśtawki itp.) (tabela VI)
  usługi transportowe - taksówki: osobowe, bagażowe, dorożki, riksze, usługi transportu wodnego wykonywane bez użycia jednostek o napędzie mechanicznym, w tym transport osób na Dunajcu (tabela V)
  gastronomia (także sprzedaż lodów z automatów), pod warunkiem że nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (tabela IV)
  usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (tabela III)
  usługi w zakresie handlu żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (tabela II)
  działalność· usługowa lub wytwórczo-usługowa obejmująca w sumie 95 branż, począwszy od ślusarstwa, a skończywszy na radiestezji i usługach świadczonych w gospodarstwach domowych (tabela I; wszystkie tabele dostępne w ZUS)

  Od działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników, stawka miesięczna karty wynosi od 539 zł do 1636 zł.

  Opłacający kartę nie mogą odliczać ewentualnych strat, prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (mogą pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne), oprócz objętej kartą podatkową, korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im ulgi i odliczenia, nie mają też prawa do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków i samotnych rodziców.

  Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości zrekompensowania w związku z rozliczeniami podatkowymi składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe). Możliwość ta dotyczy tylko składki zdrowotnej. O tę składkę (zapłaconą) przedsiębiorca pomniejsza kwotę karty ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

  Odliczenie dopuszczalne jest tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Reszta składki nie jest rekompensowana.

  Kartę podatkową opłaca się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień - do 28 grudnia. Natomiast do 31 stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Opodatkowany w formie karty nie prowadzi żadnej innej dokumentacji podatkowej, chyba że płaci VAT. Jest wtedy obowiązany do wydania rachunków lub faktur VAT na żądanie klientów i do przechowywania ich kopii przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wydał.Zniżki w płaceniu podatku dla osób niepełnosprawnych:

  ·

  ·

  10 % ulgi za każdego niepełnosprawnego pracownika dla pracodawcy.
  20 % ulgi dla podatników niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), jeżeli przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów nie zatrudniają pracowników, nie licząc małżonka. Ulga dotyczy działalności wymienionych w tabeli I i V,

  Ulgi nie kumulują się.

   

   

  2. Ryczałt

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.
  Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność· w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).
  Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).
  Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).
  Prowadzi aptekę, lombard, kantor.
  Ktoś, kto prowadzi działalność· opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść· na opodatkowanie ryczałtem).

  Stawki ryczałtu:
  20 %
  Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 %
  Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 %
  Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem. 

  8,5 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  z czyszczenia pieców i kominów.
  ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,
  z mycia okien,
  z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
  w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,
  ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,
  z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),

  5,5 %

  ·

  ·

  ·

  od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
  z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,
  z wszelkiej działalności wytwórczej,

  3 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  inne.
  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),
  z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),
  z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),
  z działalności handlowej (również handel alkoholem),

  Rachunkowość ryczałtowca:
  Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20%, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 %).

  Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.
  Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.

  Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.

  Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!
  Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.
  wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),
  zwrotów niezależnie pobranych emeryt

  VIII ETAPÓW ZAKŁADANIA FIRMY

  Działalnością gospodarczą

  Przedsiębiorcą jest:

  - osoba fizyczna,

  - osoba prawna,

  - nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

  - za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur związanych z zakładaniem firmy przez osoby fizyczne.

  Etap I - Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, tj. przez organ ewidencyjny, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy.

  Na otrzymanym w urzędzie gminnym (miejskim) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.

  Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

  Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł. Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej:1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

  2. Nazwa, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza  

  3. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy  

  4. Jeżeli działalność wykonywana jest stale/poza miejscem zamieszkania, wskazanie:
  a) adresu siedziby (zakładu głównego):  
  b) adres oddziału:  
  c) innych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:
   
  5. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej:
   
  6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej/data zmiany*  

  7. W przypadku dokonywania zmian - numer posiadanego zaświadczenia

  8. PESEL  

  9. Dodatkowa informacja, tel. domowy     tel. siedziby  


  Data i czytelny podpis


  Załączniki:
  Tytuł prawny do lokalu (szt..........)


  *niewłaściwe skreślić

  Zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:

  - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  - wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych.

  - świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

  Etap II - Koncesje

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią.

  - ochrony osób i mienia,

  - transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych.

  - budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

  - zarządzania liniami kolejowymi oraz. wykonywanie przewozów kolejowych.

  - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 

   

  Etap III - Zezwolenia

  Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

  - ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,

  - ustawy o łączności,

  - ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

  - ustawie o ochronie roślin uprawnych,

  - Prawa łowieckiego.

  - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,

  - ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz

  o obrocie specjalnym.

  Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na wniosek przedsiębiorcy i jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   

   

  Etap IV - Nadanie numeru statystycznego – REGON 

  REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie. rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej. rodzaju własności i sposobie finansowania.

  W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału) właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Uwaga!
  Do wniosku o Regon należy dołączyć odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wystarczy kserokopia, lecz przy składaniu wniosku trzeba okazać oryginał).

  Wraz z Regonem otrzymasz też określenie twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - jest to opis wszystkich rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Każda działalność ma swój numer. Rejestrując się w urzędzie statystycznym, należy wybrać numer odpowiadający twojej podstawowej działalności.

  Uzyskanie statystycznego numeru Regon jest wolne od odpłat.

  Etap V - Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym 

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

  Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

  W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz N IP-1,

  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - kserokopie zaświadczenia o numerze REGON.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.

  W firmie jednoosobowej NIP osobisty jest jednocześnie NIP-em firmy . Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.

  Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).

  Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

  Koszt uzyskania NIP to opłata skarbowa w wys. 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.

  W Urzędzie Skarbowym, określasz swój status wobec VAT.

  Podatnik, którego ubiegłoroczny obrót nie przekroczył 10 000 euro oraz rozpoczynający działalność w bieżącym roku jest z mocy ustawy, zwolniony z VAT do chwili osiągnięcia tej sumy, bez potrzeby składania jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia VAT, składa oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT lub przed końcem miesiąca poprzedzającym miesiąc, od którego ubiegłoroczny obrót przekroczył limit VAT, i od nowego roku staje się „vatowcem”. Pozostali stają się „vatowcami” w trakcie roku, dokładnie w chwili przekroczenia limitu VAT. Jednak ta część, która miała obroty przekraczające 43 800 zł, automatycznie utraciła prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2005 r.

  Jeżeli ze zwolnienia z VAT zrezygnowałeś lub zwolnienie ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik VAT na druku VAT-R.

  Od dnia dokonania tego zgłoszenia wolno ci wystawiać faktury VAT. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko rejestracji, ale także zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika.

  Rejestracja VAT-R, koszt - 152 zł.

  VAT (ang.: Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Polsce zamiennie używa się nazwy PTU, czyli podatek od towarów i usług.
  VAT jest podatkiem pośrednim, to znaczy, że jest ukryty w cenach towarów i usług. Podstawowa stawka to 22 proc. (może ulegnie zmianie).Czy warto być vatowcem? (płatnikiem podatku VAT). Właściwie to pytanie trzeba by zadać inaczej, tzn. czy warto nie być vatowcem? Jeżeli ktoś nie jest vatowcem, nie może rozliczać VAT, czyli nie może odpisywać od podatku należnego VAT (który powinien zapłacić), podatku tzw. naliczonego VAT (czyli tego, który jest ukryty w materiałach zużywanych podczas produkowania w jego firmie, gdy są one kupowane przez prowadzącego firmę). Nie być vatowcem opłaca się tylko wówczas, gdy:

  ·

  ·

  ·

  ·

  w wyrobach firmy liczy się myśl i praca właściciela, a nie wartość· zużytego  surowca.
  produkujesz z materiałów zwolnionych z podatku VAT,
  firma jest detalistą, a jej odbiorcy nie płacą VAT,
  zarówno dostawca, jak i odbiorca firmy są zwolnieni z VAT,

  W pozostałych przypadkach opłaca się być vatowcem. W urzędzie skarbowym będziesz musiał ustalić formę rozliczania się z fiskusem - czyli, niestety, płacenia podatków. Z mocy ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowany będziesz na zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów). Nie jest to jednak obowiązkowe. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie kartą podatkową. Jeśli nie powiadomisz urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania, oznaczać to będzie, że pozostajesz przy zasadach ogólnych.

  Powiadomienie należy złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu albo do 20 stycznia w stosunku do kolejnego roku prowadzenia działalności. 

  Etap VI - Wykonanie pieczątki firmowej

  Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Musisz zatem wyrobić swojej firmie pieczątkę, na której należy umieścić: NIP, Regon, nazwę, adres firmy.

  Pieczątka będzie twoją oficjalną pieczęcią bankową (jej wzór składasz w banku, podobnie jak i wzór podpisu) oraz pieczęcią na twoich rachunkach wystawionych klientom (tzw. fakturach).

   

   

  Etap VII - Założenie rachunku bankowego

  Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku po przedłożeniu następujących dokumentów:

  ·

  ·

  ·

  NIP.
  zaświadczenia o nadaniu Regonu,
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  Konto w banku nie może być tym samym kontem, z którego korzystasz jako osoba prywatna. Jest ono właściwie niezbędne. ZUS i US wymagają, by składki i zaliczki na podatek dochodowy były regulowane poprzez konto bankowe. Poza tym istnieją przepisy zapobiegające "praniu brudnych pieniędzy" - wiadomo, że obrót bezgotówkowy poprzez bank jest bardziej przejrzysty. Tak więc, w sytuacji gdy obrót przedsiębiorcy z innymi firmami przekracza 3000 euro, to takie transakcje powinny być dokonywane przez bank.

  Przy wyborze banku nie kieruj się tylko opłatą za prowadzenie konta. Ważne są także inne czynniki:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  dostępność· kredytów i innych usług oraz produktów.
  stosunek banku do małych i średnich firm,
  długość· kolejki i sprawność· obsługi w okienku "obsługa podmiotów gospodarczych",
  lokalizacja,
  solidność· ,

  Zamiast banku możesz założy konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SKOK).
  Wybierz bank, w którym większość spraw będziesz mógł załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób zyskasz trochę czasu, który z pewnością będzie ci bardzo potrzebny. 

  WSTĘPNY KOSZTORYS:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  kserokopie - od 5 do 20 zł
  otwarcie rachunku bankowego - do 40 zł
  pieczątka od 20 do 50 zł
  opłata rejestracyjna VAT - 152 zł
  opłata skarbowa od wniosku o nadanie NIP - ok. 7 zł (jeśli już masz swój NIP - 0 zł)
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł
  wpis do ewidencji - 100 zł

  RAZEM - od 320 do 400 zł

  (wstępny kosztorys nie zawiera kosztów koncesji lub zezwolenia)

  Etap VII - Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności.

  Kto jest uważany za prowadzącego działalność gospodarczą?

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.
  osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność· gospodarczą. Za takie osoby uznaje się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione, pasierbów, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub na umowę zlecenie,
  osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, adwokaci, notariusze, tłumacze, księgowi, radcy prawni),
  twórcy i artyści,
  osoba prowadząca pozarolniczą działalność· gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (np. osoby zakładające szkoły niepubliczne, komornicy),

  Należy pamiętać, że działalnością gospodarczą w świetle przepisów dotyczących składek na ZUS) nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów.Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może płacić składki w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), o ile:

  ·

  ·

  ·

  ·

  od działalności gospodarczej, którą rozpoczyna, będzie płacić· zryczałtowany podatek dochodowy (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek wg karty podatkowej).
  podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  nie pozostaje w stosunku służbowym
  nie jest jednocześnie pracownikiem

  Rolnik, który spełni te warunki, musi:
  1.
  W ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złożyć w KRUS oświadczenie, że nadal będzie płacić składki na ubezpieczenie rolników.
  2. Przedstawić w KRUS dokument, że spełnia warunki, by móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy: dokument ten musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania go z urzędu skarbowego.
  Rolnik, który nie dochowa tych terminów albo nie spełnia któregokolwiek z podanych warunków (np. płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zostanie z końcem kwartału, w którym uruchomił firmę, wykluczony z KRUS.

  Taki sam los spotka tego, u kogo podatek należny za 2004 r. (oczywiście zryczałtowany) okaże się wyższy niż 2528 zł. Do 14 lutego 2005 r. trzeba bowiem złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2004 r.

  Od 2 maja 2004 r. rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. 222,80 x 2 = 445,60 zł (kwoty w III kwartale 2004 r.).Od jakiej podstawy ustala się składki?
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące płacą składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, ale nie niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?
  Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:

  ·

  ·

  ·

  wypadkowe.
  rentowe
  emerytalne

  Oprócz tego ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.W trakcie miesiąca:
  Jeżeli przedsiębiorca zacznie działalność nie od początku miesiąca, lecz w jego trakcie, to kwota podstawowa wymiaru będzie niższa. Wysokość składek:

  ·

  ·

  ·

  ·

  składka wypadkowa; stopę procentową należy ustalić· samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. ( Dz. U. Nr. 200, poz. 1692 i Dz. U. Nr 203, poz. 1720). Może ona wynieść· od 0,975 do 3,865 podstawy wymiaru, czyli praktycznie od 13,21 zł do 52,44 zł. Razem to daje niebagatelną kwotę od 489,48 zł do 528,71 zł w zależności od wypadkowości i wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe).
  dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli: 2,45 proc. x 1361,96 zł = 33,37 zł
  składka rentowa to 13 proc. podstawy wymiaru, czyli: 13 proc. x 1361,96 zł = 177,05 zł
  składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (1361,96 zł), czyli: 19,52 x 1361,96 zł = 265,85 zł

  Do płacenia co miesiąc dochodzą również ubezpieczenie zdrowotne.Ubezpieczenie zdrowotne
  Tę składkę płaci każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (bez wyjątku). Jeśli ktoś prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci oddzielnie za każdy z nich. Jeżeli natomiast przedsiębiorca jest jednocześnie:

  ·

  ·

  ·

  ·

  pobiera emeryturę lub rentę, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego tych tytułów.
  pozostaje w stosunku służbowym,
  jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie,
  zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie,

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  Do nich należy jeszcze doliczyć składkę na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45 proc. takiej podstawy wymiaru jak przy ubezpieczeniach społecznych, czyli składka na Fundusz Pracy wynosi 33,34 zł. W ZUS musisz więc zostawić: od 673,15 zł do 712,38 zł

  Sporo, prawda? Szczególnie, że trzeba te składki uiszczać co miesiąc. Za siebie i także za ewentualnych pracowników.

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi przesyłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki.

  W 2004 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,25 proc. podstawy wymiaru. Natomiast w 2005 r. wynosi już 8,5 proc.

  Podstawą wymiaru składki jest 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku (to inna podstawa niż dla składek ubezpieczenia społecznego). Obecnie podstawa wymiaru wynosi 1822,13 zł. Wysokość składki (grudzień 2004) wynosi 150,33 zł (8,25 proc. x 1822,13 zł).

  Koszty rosną! Po doliczeniu 150,33 zł wynoszą już 639,81 zł lub 675,04 zł (w zależności od tego, jaką składkę na ubezpieczenie wypadkowe zapłacisz) i opłacane są w terminach:

  ·

  ·

  do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (na przykład gdy opłaca się składki za siebie oraz za osobę współpracującą, za siebie oraz za pracownika).
  do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,

  Ułatwieniem dla tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jest to, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się żadne dane w stosunku do ostatnio złożonych dokumentów. Podobnie gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale wynika ona jedynie ze zmiany minimalnej podstawy składek.Formularze potrzebne w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:
  ZUS ZUA
  - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  ZUZ ZIUA - zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
  ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
  ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek
  ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejDobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Jest to oświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy za czas choroby - zasiłek chorobowy. By zostać nim objętym, trzeba złożyć wniosek. Ubezpieczenie chorobowe następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba terminowo zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Po to, aby pierwszy zasiłek chorobowy otrzymać, trzeba nieprzerwanie wcześniej przez 180 dni opłacać składkę.

  Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie.
  Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Jeśli takiej zgody nie wyrazi, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a odzyska je dopiero po 180 dniach opłacania składki.1.
  Jeżeli pracujesz (i otrzymujesz wynagrodzenie wyższe od najniższego - obecnie 849 zł brutto), a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane tylko ze stosunku pracy.
  2. Rencistka lub emeryt, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, są one dla niego dobrowolne, ale to się może, niestety, zmienić. Pozostaje mu do zapłacenia tylko ubezpieczenie zdrowotne 150,33 zł (obecnie). Wyjątkiem są renciści pobierający rentę socjalną - oni płacą wszystkie składki.3. Rolnik lub domownik rolnika podlegający nieprzerwanie co najmniej rok ubezpieczeniu (KRUS), po podjęciu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu. Czyli nie poniesie większych niż dotychczas kosztów oprócz ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150,33 złUlga dla niepełnosprawnych z PFRON
  PFRON od 1 stycznia 2004 r. dofinansowuje:

  ·

  ·

  ·

  50 proc. składek na ubezpieczenia wypadkowe w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  50 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  75 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  Uwaga!
  Ulgi te są dla rozpoczynających działalność gospodarczą.Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia.

  Zgłoszenia należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

  W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:

  - formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia.

  - formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek. 

  Dodatkowe informacje:

  Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej w określonym lokalu wymaga dodatkowo powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

  Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

  Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą powinien także pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

   

  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWAPodstawowym miernikiem oceny działalności firmy jest rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest planem wydatków i przychodów przewidywanych w danym okresie, zawiera informację o przychodach ze sprzedaży towarów lub usług oraz o kosztach uzyskania tego przychodu.

  Przychody przedsiębiorstwa to wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży oraz przychody pochodzące np. z odsetek z lokat bankowych, ze sprzedaży zbędnego majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  Koszty przedsiębiorstwa to koszty zakupu towarów lub surowców, koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty energii, czynsz dzierżawy lokalu, koszt usług obcych (np.: usług remontowych, transportowych, reklamowych), odsetki od kredytów, opłaty za telefon/fax.

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (czyli zysk albo strata) to wynik finansowy przedsiębiorstwa.BIZNESPLAN

  Podejmując działalność gospodarczą należy zdawać sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo poważna, do której należy się odpowiednio przygotować. Pomoże Wam w tym właściwie opracowany biznesplan. Biznesplan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony i sprawdza jego realność, pozwala także przedsiębiorcy zorientować się gdzie jest, dokąd zmierza, jak tam dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

  Biznesplan jest również podstawą do wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności. Żaden bank ani żadna inna poważna instytucja finansowa nie udzielą pożyczki oraz kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Napisanie biznesplanu wymaga wiedzy, czasu i doświadczenia, dlatego przygotowując biznesplan warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

  Nie ma przyjętych reguł, ile stron powinien zawierać biznesplan? Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia od 30 do 50.

  Biznesplan powinien zawierać:

  • Spis treści.

  • Streszczenie przedsięwzięcia:

  - dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności).

  - historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe

  osiągnięcia),

  - informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe,

  doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).

  • Opis przedsięwzięcia:

  - czego dotyczy przedsięwzięcie.

  - obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego.

  - obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.

  • Dane dotyczące produktów i usług:

  - krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je różni od oferowanych przez konkurencję),

  - kim są Twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości.

  - źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,

  - w bardzo krótkiej formie kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.

  • Ocenę rynku:

  - główni odbiorcy produktu (w %), formy rozliczeń,

  - główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń),

  - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne,

  - przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,

  - sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,

  - podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.

  • Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:

  - wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa). proponowany rodzaj spłaty, karencja,

  - dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,

  - formy zabezpieczenia,

  - aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

  Życzymy powodzenia !

   

  3 Sposoby rozliczania się z fiskusem

  Istnieją 3 sposoby płacenia podatków. Prowadząc określoną działalność, czasem będziesz miał wybór sposobu opodatkowania. Wtedy dobrze jest znać plusy i minusy każdego z nich. Niestety, ze względu na typ działalności gospodarczej nie będziesz miał prawa wyboru prostszych form rozliczeń z fiskusem. Wtedy będziesz musiał prowadzić bardziej zaawansowaną księgowość, ale może to być dla ciebie bardziej opłacalne.

  1. Karta podatkowa

  Wysokość podatku nie zależy bowiem od wielkości dochodów z działalności, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, i liczbę zatrudnionych pracowników.Warunki opodatkowania kartą podatkową

  ·

  ·

  ·

  przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji - nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku. Do czasu jej otrzymania obowiązują dotychczasowe zasady opodatkowania.
  wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie należy złożyć· w urzędzie właściwym dla położenia firmy, do 20 stycznia, a dla firm nowych, przed rozpoczęciem działalności. W spółkach cywilnych wniosek składa jeden ze wspólników,
  z opodatkowania kartą podatkową mogą korzystać· osoby fizyczne i (z pewnymi wyłączeniami) spółki cywilne,

  Kto korzysta z karty podatkowej?
  Między innymi prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu osób: taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych, udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne w tym usługi lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, położnych i pielęgniarek oraz weterynaryjne, a także detaliczny handel spożywczy, rolno-ogrodniczy oraz handel detaliczny artykułami przemysłowymi (nie tylko obwoźny i obnośny, ale także stacjonarny),

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wytwórczość· ludowa i artystyczna wykonana osobiście prowadzona w sposób rękodzieła.
  usługi hotelarskie pokoje gościnne (z ew. wyżywieniem) do 12 pokoi, prowadzone przez osoby fizyczne, przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pełnoletnich członków rodziny, w tym małżonka,
  usługi świadczone przez rolników osobiście lub z pomocą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny, obejmujące przewóz mleka do punktu skupu, ścinkę i wywóz drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewóz uczniów do szkół,
  sprzedaż piasku, żwiru, torfu i innych minerałów wydobywanych w granicach gospodarstwa rolnego,
  usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym na rzecz kół łowieckich,

  Rozliczający się za pomocą karty podatkowej:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ich małżonkowie nie mogą prowadzić· firmy o podobnym zakresie.
  nie mogą prowadzić· innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  zatrudniają pracowników tylko na umowę zlecenie,
  nie korzystają z usług innych firm,

  Dla poszczególnych rodzajów działalności oraz w zależności od miejsca położenia firmy (wielkość miejscowości), określono w tabelach zawsze dopuszczalną liczbę pracowników, jak i obowiązującą stawkę.

  Do limitu pracowników nie wlicza się wspólnie zamieszkałej rodziny (w spółkach cywilnych nie wlicza się rodziny jednego ze wspólników), dowolnej liczby uczniów zawodu oraz do 3 tychże uczniów w ciągu 12 miesięcy po zdanym egzaminie.
  W czasie wakacji letnich i zimowych nie wlicza się uczniów szkół średnich i studentów. Nie wlicza się również pracowników zatrudnionych przy sprzedaży, przyjmowaniu zleceń, utrzymaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości oraz kierowców konwojentów, pod warunkiem określenia na piśmie zakresu ich czynności.

  Poza limitem zatrudnienia można zatrudniać do 3 bezrobotnych (zarejestrowanych od 6 miesięcy) lub absolwentów. Zatrudnienie choć jednej takiej osoby przed upływem miesiąca skutkuje karnym podwyższeniem stawki karty podatkowej o 50 proc. przez 2 miesiące.

  Zwolnienie w drugim miesiącu skutkuje podwyższeniem stawki przez miesiąc. Nie ma podwyżki stawki, jeżeli było to uzasadnione rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub na miejsce osoby zwolnionej w ciągu 10 dni przyjęty zostanie inny bezrobotny lub absolwent.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  nie można dokonywać· żadnych odliczeń.
  dochodów opodatkowanych kartą podatkową nie łączy się z innymi dochodami,
  podatnik nie może wspólnie rozliczyć· się z małżonkiem,
  podatnik w każdym miesiącu pomniejsza ustaloną kwotę podatku o kwotę opłaconych składek zdrowotnych (swojej i osób współpracujących),
  poza limitem mogą być· również zatrudnieni 4 bezrobotni absolwenci, skierowani przez właściwy urząd pracy, na staż do 12 miesięcy,

  Podatek ustalony zostaje wg ustawowych stawek miesięcznych i zależy od branży, wielkości miejscowości i liczby pracowników, nie zależy od większości osiąganych przychodów.

  "Kartowicze" prowadzą w zasadzie sprzedaż nieudokumentowaną, zobowiązani są jednak do wystawienia rachunku (faktury) na żądanie klienta.

  Ci, którzy stosują kasy fiskalne, będą dokumentować sprzedaż paragonami z kasy.

  W razie przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, stawka miesięczna karty podatkowej ulega stosownemu obniżeniu o 1/30 stawki za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia planowanej przerwy do urzędu skarbowego co najmniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

  W przypadku choroby należy zawiadomić urząd o okresie przerwy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

  "Kartowicze" utracili zwolnienia z VAT i stali się podatnikami podatku VAT.

  Zwolnienie utrzymują ci, których obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Nadal za to nie muszą prowadzić wykazu środków trwałych. Prowadzenie usług zdrowotnych i weterynaryjnych w ramach spółki cywilnej wyłącza je z możliwości opodatkowania kartą podatkową. Z gastronomii, obiadów domowych i handlu spożywczego wyłącza te usługi, w których serwowany jest alkohol powyżej 1,5 proc.

  Wybór karty podatkowej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Konieczne jest więc złożenie wniosku o przyznanie takiej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej mu się opłaca opodatkowanie na zasadach ogólnych, może zrezygnować z karty (ale dopiero od następnego roku). Podatek w formie karty jest ustalany corocznie w decyzji urzędu skarbowego. Jeżeli nie zmienią się warunki działalności ani jej rodzaj, podatek płacony w formie karty ma przez cały rok stałą wysokość. Z góry więc wiadomo, ile w danym roku trzeba oddać fiskusowi.
  W przepisach o karcie podatkowej wskazuje się konkretne rodzaje działalności i branże objęte tą formą opodatkowania oraz warunki prowadzenia działalności, m.in. w postaci maksymalnego stanu zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów działalności. Są to:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej (tabela XII).
  usługi hotelarskie - wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, gdy liczba tych pokoi nie przekracza 12 (tabela XII)
  sprzedaż piasku, żwiru, gliny, kamieni z gruntów gospodarstwa rolnego (tabela XII)
  usługi przewozowe i agrotechniczne na rzecz kół łowieckich (tabela XII)
  usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (korepetycje) (tabela XI)
  opieka domowa nad dzieć· mi i osobami chorymi (tabela X)
  wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych (tabela IX)
  wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia (lekarze: lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne) (tabela VIII) 
  sprzedaż posiłków domowych (tabela VII)
  usługi rozrywkowe (automaty zręcznościowe, karuzele, strzelnice, huśtawki itp.) (tabela VI)
  usługi transportowe - taksówki: osobowe, bagażowe, dorożki, riksze, usługi transportu wodnego wykonywane bez użycia jednostek o napędzie mechanicznym, w tym transport osób na Dunajcu (tabela V)
  gastronomia (także sprzedaż lodów z automatów), pod warunkiem że nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (tabela IV)
  usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (tabela III)
  usługi w zakresie handlu żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (tabela II)
  działalność· usługowa lub wytwórczo-usługowa obejmująca w sumie 95 branż, począwszy od ślusarstwa, a skończywszy na radiestezji i usługach świadczonych w gospodarstwach domowych (tabela I; wszystkie tabele dostępne w ZUS)

  Od działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników, stawka miesięczna karty wynosi od 539 zł do 1636 zł.

  Opłacający kartę nie mogą odliczać ewentualnych strat, prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (mogą pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne), oprócz objętej kartą podatkową, korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im ulgi i odliczenia, nie mają też prawa do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków i samotnych rodziców.

  Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości zrekompensowania w związku z rozliczeniami podatkowymi składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe). Możliwość ta dotyczy tylko składki zdrowotnej. O tę składkę (zapłaconą) przedsiębiorca pomniejsza kwotę karty ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

  Odliczenie dopuszczalne jest tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Reszta składki nie jest rekompensowana.

  Kartę podatkową opłaca się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień - do 28 grudnia. Natomiast do 31 stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Opodatkowany w formie karty nie prowadzi żadnej innej dokumentacji podatkowej, chyba że płaci VAT. Jest wtedy obowiązany do wydania rachunków lub faktur VAT na żądanie klientów i do przechowywania ich kopii przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wydał.Zniżki w płaceniu podatku dla osób niepełnosprawnych:

  ·

  ·

  10 % ulgi za każdego niepełnosprawnego pracownika dla pracodawcy.
  20 % ulgi dla podatników niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), jeżeli przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów nie zatrudniają pracowników, nie licząc małżonka. Ulga dotyczy działalności wymienionych w tabeli I i V,

  Ulgi nie kumulują się.

   

   

  2. Ryczałt

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.
  Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność· w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).
  Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).
  Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).
  Prowadzi aptekę, lombard, kantor.
  Ktoś, kto prowadzi działalność· opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść· na opodatkowanie ryczałtem).

  Stawki ryczałtu:
  20 %
  Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 %
  Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 %
  Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem. 

  8,5 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  z czyszczenia pieców i kominów.
  ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,
  z mycia okien,
  z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
  w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,
  ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,
  z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),

  5,5 %

  ·

  ·

  ·

  od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
  z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,
  z wszelkiej działalności wytwórczej,

  3 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  inne.
  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),
  z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),
  z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),
  z działalności handlowej (również handel alkoholem),

  Rachunkowość ryczałtowca:
  Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20%, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 %).

  Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.
  Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.

  Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.

  Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!
  Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.
  wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),
  zwrotów niezależnie pobranych emeryt

  VIII ETAPÓW ZAKŁADANIA FIRMY

  Działalnością gospodarczą

  Przedsiębiorcą jest:

  - osoba fizyczna,

  - osoba prawna,

  - nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,

  - za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Przedstawione poniżej informacje dotyczą procedur związanych z zakładaniem firmy przez osoby fizyczne.

  Etap I - Rejestracja działalności gospodarczej

  Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, tj. przez organ ewidencyjny, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy.

  Na otrzymanym w urzędzie gminnym (miejskim) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.

  Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

  Opłata za wpis do ewidencji wynosi obecnie 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł. Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej:1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy  

  2. Nazwa, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza  

  3. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy  

  4. Jeżeli działalność wykonywana jest stale/poza miejscem zamieszkania, wskazanie:
  a) adresu siedziby (zakładu głównego):  
  b) adres oddziału:  
  c) innych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej:
   
  5. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej:
   
  6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej/data zmiany*  

  7. W przypadku dokonywania zmian - numer posiadanego zaświadczenia

  8. PESEL  

  9. Dodatkowa informacja, tel. domowy     tel. siedziby  


  Data i czytelny podpis


  Załączniki:
  Tytuł prawny do lokalu (szt..........)


  *niewłaściwe skreślić

  Zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:

  - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  - wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych.

  - świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

  Etap II - Koncesje

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią.

  - ochrony osób i mienia,

  - transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych.

  - budowy i eksploatacji autostrad płatnych,

  - zarządzania liniami kolejowymi oraz. wykonywanie przewozów kolejowych.

  - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

  Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. 

   

  Etap III - Zezwolenia

  Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:

  - ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,

  - ustawy o łączności,

  - ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach. hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

  - ustawie o ochronie roślin uprawnych,

  - Prawa łowieckiego.

  - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,

  - ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz

  o obrocie specjalnym.

  Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na wniosek przedsiębiorcy i jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

   

   

  Etap IV - Nadanie numeru statystycznego – REGON 

  REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie. rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej. rodzaju własności i sposobie finansowania.

  W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału) właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Uwaga!
  Do wniosku o Regon należy dołączyć odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wystarczy kserokopia, lecz przy składaniu wniosku trzeba okazać oryginał).

  Wraz z Regonem otrzymasz też określenie twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - jest to opis wszystkich rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Każda działalność ma swój numer. Rejestrując się w urzędzie statystycznym, należy wybrać numer odpowiadający twojej podstawowej działalności.

  Uzyskanie statystycznego numeru Regon jest wolne od odpłat.

  Etap V - Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym 

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

  Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu urzędach. W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

  W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz N IP-1,

  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - kserokopie zaświadczenia o numerze REGON.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.

  W firmie jednoosobowej NIP osobisty jest jednocześnie NIP-em firmy . Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.

  Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).

  Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

  Koszt uzyskania NIP to opłata skarbowa w wys. 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.

  W Urzędzie Skarbowym, określasz swój status wobec VAT.

  Podatnik, którego ubiegłoroczny obrót nie przekroczył 10 000 euro oraz rozpoczynający działalność w bieżącym roku jest z mocy ustawy, zwolniony z VAT do chwili osiągnięcia tej sumy, bez potrzeby składania jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia VAT, składa oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT lub przed końcem miesiąca poprzedzającym miesiąc, od którego ubiegłoroczny obrót przekroczył limit VAT, i od nowego roku staje się „vatowcem”. Pozostali stają się „vatowcami” w trakcie roku, dokładnie w chwili przekroczenia limitu VAT. Jednak ta część, która miała obroty przekraczające 43 800 zł, automatycznie utraciła prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2005 r.

  Jeżeli ze zwolnienia z VAT zrezygnowałeś lub zwolnienie ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik VAT na druku VAT-R.

  Od dnia dokonania tego zgłoszenia wolno ci wystawiać faktury VAT. Rozbudowany druk VAT-R służyć będzie nie tylko rejestracji, ale także zgłaszania wszelkich zmian vatowskiego statusu podatnika.

  Rejestracja VAT-R, koszt - 152 zł.

  VAT (ang.: Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). W Polsce zamiennie używa się nazwy PTU, czyli podatek od towarów i usług.
  VAT jest podatkiem pośrednim, to znaczy, że jest ukryty w cenach towarów i usług. Podstawowa stawka to 22 proc. (może ulegnie zmianie).Czy warto być vatowcem? (płatnikiem podatku VAT). Właściwie to pytanie trzeba by zadać inaczej, tzn. czy warto nie być vatowcem? Jeżeli ktoś nie jest vatowcem, nie może rozliczać VAT, czyli nie może odpisywać od podatku należnego VAT (który powinien zapłacić), podatku tzw. naliczonego VAT (czyli tego, który jest ukryty w materiałach zużywanych podczas produkowania w jego firmie, gdy są one kupowane przez prowadzącego firmę). Nie być vatowcem opłaca się tylko wówczas, gdy:

  ·

  ·

  ·

  ·

  w wyrobach firmy liczy się myśl i praca właściciela, a nie wartość· zużytego  surowca.
  produkujesz z materiałów zwolnionych z podatku VAT,
  firma jest detalistą, a jej odbiorcy nie płacą VAT,
  zarówno dostawca, jak i odbiorca firmy są zwolnieni z VAT,

  W pozostałych przypadkach opłaca się być vatowcem. W urzędzie skarbowym będziesz musiał ustalić formę rozliczania się z fiskusem - czyli, niestety, płacenia podatków. Z mocy ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowany będziesz na zasadach ogólnych (prowadzić będziesz książkę przychodów i rozchodów). Nie jest to jednak obowiązkowe. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie kartą podatkową. Jeśli nie powiadomisz urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania, oznaczać to będzie, że pozostajesz przy zasadach ogólnych.

  Powiadomienie należy złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu albo do 20 stycznia w stosunku do kolejnego roku prowadzenia działalności. 

  Etap VI - Wykonanie pieczątki firmowej

  Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest potrzebna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Musisz zatem wyrobić swojej firmie pieczątkę, na której należy umieścić: NIP, Regon, nazwę, adres firmy.

  Pieczątka będzie twoją oficjalną pieczęcią bankową (jej wzór składasz w banku, podobnie jak i wzór podpisu) oraz pieczęcią na twoich rachunkach wystawionych klientom (tzw. fakturach).

   

   

  Etap VII - Założenie rachunku bankowego

  Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku po przedłożeniu następujących dokumentów:

  ·

  ·

  ·

  NIP.
  zaświadczenia o nadaniu Regonu,
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  Konto w banku nie może być tym samym kontem, z którego korzystasz jako osoba prywatna. Jest ono właściwie niezbędne. ZUS i US wymagają, by składki i zaliczki na podatek dochodowy były regulowane poprzez konto bankowe. Poza tym istnieją przepisy zapobiegające "praniu brudnych pieniędzy" - wiadomo, że obrót bezgotówkowy poprzez bank jest bardziej przejrzysty. Tak więc, w sytuacji gdy obrót przedsiębiorcy z innymi firmami przekracza 3000 euro, to takie transakcje powinny być dokonywane przez bank.

  Przy wyborze banku nie kieruj się tylko opłatą za prowadzenie konta. Ważne są także inne czynniki:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  dostępność· kredytów i innych usług oraz produktów.
  stosunek banku do małych i średnich firm,
  długość· kolejki i sprawność· obsługi w okienku "obsługa podmiotów gospodarczych",
  lokalizacja,
  solidność· ,

  Zamiast banku możesz założy konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SKOK).
  Wybierz bank, w którym większość spraw będziesz mógł załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób zyskasz trochę czasu, który z pewnością będzie ci bardzo potrzebny. 

  WSTĘPNY KOSZTORYS:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  kserokopie - od 5 do 20 zł
  otwarcie rachunku bankowego - do 40 zł
  pieczątka od 20 do 50 zł
  opłata rejestracyjna VAT - 152 zł
  opłata skarbowa od wniosku o nadanie NIP - ok. 7 zł (jeśli już masz swój NIP - 0 zł)
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł
  wpis do ewidencji - 100 zł

  RAZEM - od 320 do 400 zł

  (wstępny kosztorys nie zawiera kosztów koncesji lub zezwolenia)

  Etap VII - Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników. Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności.

  Kto jest uważany za prowadzącego działalność gospodarczą?

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.
  osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność· gospodarczą. Za takie osoby uznaje się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione, pasierbów, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub na umowę zlecenie,
  osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, adwokaci, notariusze, tłumacze, księgowi, radcy prawni),
  twórcy i artyści,
  osoba prowadząca pozarolniczą działalność· gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (np. osoby zakładające szkoły niepubliczne, komornicy),

  Należy pamiętać, że działalnością gospodarczą w świetle przepisów dotyczących składek na ZUS) nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów.Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może płacić składki w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), o ile:

  ·

  ·

  ·

  ·

  od działalności gospodarczej, którą rozpoczyna, będzie płacić· zryczałtowany podatek dochodowy (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek wg karty podatkowej).
  podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  nie pozostaje w stosunku służbowym
  nie jest jednocześnie pracownikiem

  Rolnik, który spełni te warunki, musi:
  1.
  W ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej złożyć w KRUS oświadczenie, że nadal będzie płacić składki na ubezpieczenie rolników.
  2. Przedstawić w KRUS dokument, że spełnia warunki, by móc płacić zryczałtowany podatek dochodowy: dokument ten musi złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania go z urzędu skarbowego.
  Rolnik, który nie dochowa tych terminów albo nie spełnia któregokolwiek z podanych warunków (np. płaci podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zostanie z końcem kwartału, w którym uruchomił firmę, wykluczony z KRUS.

  Taki sam los spotka tego, u kogo podatek należny za 2004 r. (oczywiście zryczałtowany) okaże się wyższy niż 2528 zł. Do 14 lutego 2005 r. trzeba bowiem złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2004 r.

  Od 2 maja 2004 r. rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. 222,80 x 2 = 445,60 zł (kwoty w III kwartale 2004 r.).Od jakiej podstawy ustala się składki?
  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące płacą składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, ale nie niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?
  Rozpoczynający działalność gospodarczą musi płacić składki:

  ·

  ·

  ·

  wypadkowe.
  rentowe
  emerytalne

  Oprócz tego ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składki płaci się na własny wniosek.W trakcie miesiąca:
  Jeżeli przedsiębiorca zacznie działalność nie od początku miesiąca, lecz w jego trakcie, to kwota podstawowa wymiaru będzie niższa. Wysokość składek:

  ·

  ·

  ·

  ·

  składka wypadkowa; stopę procentową należy ustalić· samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. ( Dz. U. Nr. 200, poz. 1692 i Dz. U. Nr 203, poz. 1720). Może ona wynieść· od 0,975 do 3,865 podstawy wymiaru, czyli praktycznie od 13,21 zł do 52,44 zł. Razem to daje niebagatelną kwotę od 489,48 zł do 528,71 zł w zależności od wypadkowości i wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe).
  dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru, czyli: 2,45 proc. x 1361,96 zł = 33,37 zł
  składka rentowa to 13 proc. podstawy wymiaru, czyli: 13 proc. x 1361,96 zł = 177,05 zł
  składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (1361,96 zł), czyli: 19,52 x 1361,96 zł = 265,85 zł

  Do płacenia co miesiąc dochodzą również ubezpieczenie zdrowotne.Ubezpieczenie zdrowotne
  Tę składkę płaci każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (bez wyjątku). Jeśli ktoś prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej to składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci oddzielnie za każdy z nich. Jeżeli natomiast przedsiębiorca jest jednocześnie:

  ·

  ·

  ·

  ·

  pobiera emeryturę lub rentę, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca z każdego tych tytułów.
  pozostaje w stosunku służbowym,
  jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie,
  zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie,

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  Do nich należy jeszcze doliczyć składkę na Fundusz Pracy. Wynosi ona 2,45 proc. takiej podstawy wymiaru jak przy ubezpieczeniach społecznych, czyli składka na Fundusz Pracy wynosi 33,34 zł. W ZUS musisz więc zostawić: od 673,15 zł do 712,38 zł

  Sporo, prawda? Szczególnie, że trzeba te składki uiszczać co miesiąc. Za siebie i także za ewentualnych pracowników.

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi przesyłać co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki.

  W 2004 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,25 proc. podstawy wymiaru. Natomiast w 2005 r. wynosi już 8,5 proc.

  Podstawą wymiaru składki jest 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku (to inna podstawa niż dla składek ubezpieczenia społecznego). Obecnie podstawa wymiaru wynosi 1822,13 zł. Wysokość składki (grudzień 2004) wynosi 150,33 zł (8,25 proc. x 1822,13 zł).

  Koszty rosną! Po doliczeniu 150,33 zł wynoszą już 639,81 zł lub 675,04 zł (w zależności od tego, jaką składkę na ubezpieczenie wypadkowe zapłacisz) i opłacane są w terminach:

  ·

  ·

  do 15. dnia następnego miesiąca - w pozostałych przypadkach (na przykład gdy opłaca się składki za siebie oraz za osobę współpracującą, za siebie oraz za pracownika).
  do 10. dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie,

  Ułatwieniem dla tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie lub za siebie i osobę współpracującą, jest to, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się żadne dane w stosunku do ostatnio złożonych dokumentów. Podobnie gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale wynika ona jedynie ze zmiany minimalnej podstawy składek.Formularze potrzebne w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych:
  ZUS ZUA
  - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  ZUZ ZIUA - zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
  ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
  ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek
  ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
  ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonejDobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  Jest to oświadczenie, dzięki któremu otrzymujemy za czas choroby - zasiłek chorobowy. By zostać nim objętym, trzeba złożyć wniosek. Ubezpieczenie chorobowe następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko pod warunkiem, że dana osoba terminowo zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Po to, aby pierwszy zasiłek chorobowy otrzymać, trzeba nieprzerwanie wcześniej przez 180 dni opłacać składkę.

  Gdyby ktoś spóźnił się z zapłatą choćby o 1 dzień, może złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składki po terminie.
  Musi podać przyczyny niepłacenia składki. ZUS może się zgodzić, ale nie musi. Jeśli takiej zgody nie wyrazi, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a odzyska je dopiero po 180 dniach opłacania składki.1.
  Jeżeli pracujesz (i otrzymujesz wynagrodzenie wyższe od najniższego - obecnie 849 zł brutto), a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane tylko ze stosunku pracy.
  2. Rencistka lub emeryt, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, są one dla niego dobrowolne, ale to się może, niestety, zmienić. Pozostaje mu do zapłacenia tylko ubezpieczenie zdrowotne 150,33 zł (obecnie). Wyjątkiem są renciści pobierający rentę socjalną - oni płacą wszystkie składki.3. Rolnik lub domownik rolnika podlegający nieprzerwanie co najmniej rok ubezpieczeniu (KRUS), po podjęciu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu. Czyli nie poniesie większych niż dotychczas kosztów oprócz ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150,33 złUlga dla niepełnosprawnych z PFRON
  PFRON od 1 stycznia 2004 r. dofinansowuje:

  ·

  ·

  ·

  50 proc. składek na ubezpieczenia wypadkowe w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  50 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  75 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  Uwaga!
  Ulgi te są dla rozpoczynających działalność gospodarczą.Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia.

  Zgłoszenia należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

  W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:

  - formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia.

  - formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek. 

  Dodatkowe informacje:

  Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej w określonym lokalu wymaga dodatkowo powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania stosownego pozwolenia.

  Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

  Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą powinien także pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

   

  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWAPodstawowym miernikiem oceny działalności firmy jest rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest planem wydatków i przychodów przewidywanych w danym okresie, zawiera informację o przychodach ze sprzedaży towarów lub usług oraz o kosztach uzyskania tego przychodu.

  Przychody przedsiębiorstwa to wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży oraz przychody pochodzące np. z odsetek z lokat bankowych, ze sprzedaży zbędnego majątku trwałego przedsiębiorstwa.

  Koszty przedsiębiorstwa to koszty zakupu towarów lub surowców, koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty energii, czynsz dzierżawy lokalu, koszt usług obcych (np.: usług remontowych, transportowych, reklamowych), odsetki od kredytów, opłaty za telefon/fax.

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami (czyli zysk albo strata) to wynik finansowy przedsiębiorstwa.BIZNESPLAN

  Podejmując działalność gospodarczą należy zdawać sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo poważna, do której należy się odpowiednio przygotować. Pomoże Wam w tym właściwie opracowany biznesplan. Biznesplan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony i sprawdza jego realność, pozwala także przedsiębiorcy zorientować się gdzie jest, dokąd zmierza, jak tam dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

  Biznesplan jest również podstawą do wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności. Żaden bank ani żadna inna poważna instytucja finansowa nie udzielą pożyczki oraz kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Napisanie biznesplanu wymaga wiedzy, czasu i doświadczenia, dlatego przygotowując biznesplan warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

  Nie ma przyjętych reguł, ile stron powinien zawierać biznesplan? Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia od 30 do 50.

  Biznesplan powinien zawierać:

  • Spis treści.

  • Streszczenie przedsięwzięcia:

  - dane o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, REGON, rodzaj działalności).

  - historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe

  osiągnięcia),

  - informacje o właścicielach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe,

  doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty).

  • Opis przedsięwzięcia:

  - czego dotyczy przedsięwzięcie.

  - obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego.

  - obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.

  • Dane dotyczące produktów i usług:

  - krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je różni od oferowanych przez konkurencję),

  - kim są Twoi konkurenci, ich główne atuty i słabości.

  - źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny,

  - w bardzo krótkiej formie kto kieruje firmą wraz z opisem doświadczeń i osiągnięć, ewentualne referencje.

  • Ocenę rynku:

  - główni odbiorcy produktu (w %), formy rozliczeń,

  - główni dostawcy surowców i towarów (lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń),

  - posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne,

  - przewidywana skala rynku, tendencje jego rozwoju,

  - sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży,

  - podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.

  • Dane dotyczące kredytu i sposoby jego wykorzystania:

  - wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma (gotówka, bezgotówkowa). proponowany rodzaj spłaty, karencja,

  - dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,

  - formy zabezpieczenia,

  - aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach.

  Życzymy powodzenia !

   

  3 Sposoby rozliczania się z fiskusem

  Istnieją 3 sposoby płacenia podatków. Prowadząc określoną działalność, czasem będziesz miał wybór sposobu opodatkowania. Wtedy dobrze jest znać plusy i minusy każdego z nich. Niestety, ze względu na typ działalności gospodarczej nie będziesz miał prawa wyboru prostszych form rozliczeń z fiskusem. Wtedy będziesz musiał prowadzić bardziej zaawansowaną księgowość, ale może to być dla ciebie bardziej opłacalne.

  1. Karta podatkowa

  Wysokość podatku nie zależy bowiem od wielkości dochodów z działalności, lecz jest ustalana przez urząd skarbowy w decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, i liczbę zatrudnionych pracowników.Warunki opodatkowania kartą podatkową

  ·

  ·

  ·

  przejście na kartę podatkową dopuszczalne jest dopiero po otrzymaniu odpowiedniej decyzji - nie później niż 4 miesiące od złożenia wniosku. Do czasu jej otrzymania obowiązują dotychczasowe zasady opodatkowania.
  wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie należy złożyć· w urzędzie właściwym dla położenia firmy, do 20 stycznia, a dla firm nowych, przed rozpoczęciem działalności. W spółkach cywilnych wniosek składa jeden ze wspólników,
  z opodatkowania kartą podatkową mogą korzystać· osoby fizyczne i (z pewnymi wyłączeniami) spółki cywilne,

  Kto korzysta z karty podatkowej?
  Między innymi prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, usługi przewozu osób: taksówki, riksze, dorożki), usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych, udzielanie korepetycji przez nauczycieli, usługi zdrowotne w tym usługi lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, położnych i pielęgniarek oraz weterynaryjne, a także detaliczny handel spożywczy, rolno-ogrodniczy oraz handel detaliczny artykułami przemysłowymi (nie tylko obwoźny i obnośny, ale także stacjonarny),

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wytwórczość· ludowa i artystyczna wykonana osobiście prowadzona w sposób rękodzieła.
  usługi hotelarskie pokoje gościnne (z ew. wyżywieniem) do 12 pokoi, prowadzone przez osoby fizyczne, przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pełnoletnich członków rodziny, w tym małżonka,
  usługi świadczone przez rolników osobiście lub z pomocą pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członków rodziny, obejmujące przewóz mleka do punktu skupu, ścinkę i wywóz drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewóz uczniów do szkół,
  sprzedaż piasku, żwiru, torfu i innych minerałów wydobywanych w granicach gospodarstwa rolnego,
  usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym na rzecz kół łowieckich,

  Rozliczający się za pomocą karty podatkowej:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ich małżonkowie nie mogą prowadzić· firmy o podobnym zakresie.
  nie mogą prowadzić· innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  zatrudniają pracowników tylko na umowę zlecenie,
  nie korzystają z usług innych firm,

  Dla poszczególnych rodzajów działalności oraz w zależności od miejsca położenia firmy (wielkość miejscowości), określono w tabelach zawsze dopuszczalną liczbę pracowników, jak i obowiązującą stawkę.

  Do limitu pracowników nie wlicza się wspólnie zamieszkałej rodziny (w spółkach cywilnych nie wlicza się rodziny jednego ze wspólników), dowolnej liczby uczniów zawodu oraz do 3 tychże uczniów w ciągu 12 miesięcy po zdanym egzaminie.
  W czasie wakacji letnich i zimowych nie wlicza się uczniów szkół średnich i studentów. Nie wlicza się również pracowników zatrudnionych przy sprzedaży, przyjmowaniu zleceń, utrzymaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości oraz kierowców konwojentów, pod warunkiem określenia na piśmie zakresu ich czynności.

  Poza limitem zatrudnienia można zatrudniać do 3 bezrobotnych (zarejestrowanych od 6 miesięcy) lub absolwentów. Zatrudnienie choć jednej takiej osoby przed upływem miesiąca skutkuje karnym podwyższeniem stawki karty podatkowej o 50 proc. przez 2 miesiące.

  Zwolnienie w drugim miesiącu skutkuje podwyższeniem stawki przez miesiąc. Nie ma podwyżki stawki, jeżeli było to uzasadnione rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub na miejsce osoby zwolnionej w ciągu 10 dni przyjęty zostanie inny bezrobotny lub absolwent.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  nie można dokonywać· żadnych odliczeń.
  dochodów opodatkowanych kartą podatkową nie łączy się z innymi dochodami,
  podatnik nie może wspólnie rozliczyć· się z małżonkiem,
  podatnik w każdym miesiącu pomniejsza ustaloną kwotę podatku o kwotę opłaconych składek zdrowotnych (swojej i osób współpracujących),
  poza limitem mogą być· również zatrudnieni 4 bezrobotni absolwenci, skierowani przez właściwy urząd pracy, na staż do 12 miesięcy,

  Podatek ustalony zostaje wg ustawowych stawek miesięcznych i zależy od branży, wielkości miejscowości i liczby pracowników, nie zależy od większości osiąganych przychodów.

  "Kartowicze" prowadzą w zasadzie sprzedaż nieudokumentowaną, zobowiązani są jednak do wystawienia rachunku (faktury) na żądanie klienta.

  Ci, którzy stosują kasy fiskalne, będą dokumentować sprzedaż paragonami z kasy.

  W razie przerwy w działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, stawka miesięczna karty podatkowej ulega stosownemu obniżeniu o 1/30 stawki za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia planowanej przerwy do urzędu skarbowego co najmniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

  W przypadku choroby należy zawiadomić urząd o okresie przerwy wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

  "Kartowicze" utracili zwolnienia z VAT i stali się podatnikami podatku VAT.

  Zwolnienie utrzymują ci, których obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Nadal za to nie muszą prowadzić wykazu środków trwałych. Prowadzenie usług zdrowotnych i weterynaryjnych w ramach spółki cywilnej wyłącza je z możliwości opodatkowania kartą podatkową. Z gastronomii, obiadów domowych i handlu spożywczego wyłącza te usługi, w których serwowany jest alkohol powyżej 1,5 proc.

  Wybór karty podatkowej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Konieczne jest więc złożenie wniosku o przyznanie takiej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej mu się opłaca opodatkowanie na zasadach ogólnych, może zrezygnować z karty (ale dopiero od następnego roku). Podatek w formie karty jest ustalany corocznie w decyzji urzędu skarbowego. Jeżeli nie zmienią się warunki działalności ani jej rodzaj, podatek płacony w formie karty ma przez cały rok stałą wysokość. Z góry więc wiadomo, ile w danym roku trzeba oddać fiskusowi.
  W przepisach o karcie podatkowej wskazuje się konkretne rodzaje działalności i branże objęte tą formą opodatkowania oraz warunki prowadzenia działalności, m.in. w postaci maksymalnego stanu zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów działalności. Są to:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej (tabela XII).
  usługi hotelarskie - wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych, gdy liczba tych pokoi nie przekracza 12 (tabela XII)
  sprzedaż piasku, żwiru, gliny, kamieni z gruntów gospodarstwa rolnego (tabela XII)
  usługi przewozowe i agrotechniczne na rzecz kół łowieckich (tabela XII)
  usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (korepetycje) (tabela XI)
  opieka domowa nad dzieć· mi i osobami chorymi (tabela X)
  wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych (tabela IX)
  wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia (lekarze: lekarze stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne) (tabela VIII) 
  sprzedaż posiłków domowych (tabela VII)
  usługi rozrywkowe (automaty zręcznościowe, karuzele, strzelnice, huśtawki itp.) (tabela VI)
  usługi transportowe - taksówki: osobowe, bagażowe, dorożki, riksze, usługi transportu wodnego wykonywane bez użycia jednostek o napędzie mechanicznym, w tym transport osób na Dunajcu (tabela V)
  gastronomia (także sprzedaż lodów z automatów), pod warunkiem że nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (tabela IV)
  usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (tabela III)
  usługi w zakresie handlu żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (tabela II)
  działalność· usługowa lub wytwórczo-usługowa obejmująca w sumie 95 branż, począwszy od ślusarstwa, a skończywszy na radiestezji i usługach świadczonych w gospodarstwach domowych (tabela I; wszystkie tabele dostępne w ZUS)

  Od działalności handlowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników, stawka miesięczna karty wynosi od 539 zł do 1636 zł.

  Opłacający kartę nie mogą odliczać ewentualnych strat, prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (mogą pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne), oprócz objętej kartą podatkową, korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im ulgi i odliczenia, nie mają też prawa do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków i samotnych rodziców.

  Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości zrekompensowania w związku z rozliczeniami podatkowymi składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe). Możliwość ta dotyczy tylko składki zdrowotnej. O tę składkę (zapłaconą) przedsiębiorca pomniejsza kwotę karty ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

  Odliczenie dopuszczalne jest tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Reszta składki nie jest rekompensowana.

  Kartę podatkową opłaca się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień - do 28 grudnia. Natomiast do 31 stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Opodatkowany w formie karty nie prowadzi żadnej innej dokumentacji podatkowej, chyba że płaci VAT. Jest wtedy obowiązany do wydania rachunków lub faktur VAT na żądanie klientów i do przechowywania ich kopii przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wydał.Zniżki w płaceniu podatku dla osób niepełnosprawnych:

  ·

  ·

  10 % ulgi za każdego niepełnosprawnego pracownika dla pracodawcy.
  20 % ulgi dla podatników niepełnosprawnych (znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności), jeżeli przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów nie zatrudniają pracowników, nie licząc małżonka. Ulga dotyczy działalności wymienionych w tabeli I i V,

  Ulgi nie kumulują się.

   

   

  2. Ryczałt

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.
  Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność· w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).
  Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).
  Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).
  Prowadzi aptekę, lombard, kantor.
  Ktoś, kto prowadzi działalność· opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść· na opodatkowanie ryczałtem).

  Stawki ryczałtu:
  20 %
  Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 %
  Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 %
  Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem. 

  8,5 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  z czyszczenia pieców i kominów.
  ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,
  z mycia okien,
  z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
  w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,
  ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,
  z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),

  5,5 %

  ·

  ·

  ·

  od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
  z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,
  z wszelkiej działalności wytwórczej,

  3 %

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  inne.
  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),
  z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),
  z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),
  z działalności handlowej (również handel alkoholem),

  Rachunkowość ryczałtowca:
  Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20%, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 %).

  Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.
  Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.

  Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.

  Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!
  Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.
  wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),
  zwrotów niezależnie pobranych emeryt